Förtätning av bostäder på Gültzaudden

Detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1, Gültzaudden,
SBF 2017-501

Översikt planområde

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-03-13 § 83 beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Innerstaden 2:1, Gültzaudden. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga området närmast kv Svanen med flerbostadshus. Område som ska planläggas är en grönyta som i gällande detaljplan har den bestämda markanvändningen "park".

Planprövningen kommer inledningsvis att utgå från ett förslag på tre nya flerbostadshus med upp till sex våningar. Planområdets exakta omfattning är i dagsläget inte bestämt. 

Planerna på ny bostadsbebyggelse i området har stöd i gällande översiktsplan. 

Planen kommer handläggs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900) och samråd av detaljplanen planeras i dagsläget kunna ske under våren 2018.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Agneta Laitila  0920-45 41 40
agneta.laitila@lulea.se

Tf planchef Daniel Rova 0920-45 37 04 
daniel.rova@lulea.se

Detaljplan påbörjad