Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porsögårdarna, förtätning av bostäder

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:407 och del av Porsön 1:3,
SBF 2017/248

Översikt planområde

Heimstaden AB har som ny ägare av Porsön 1:407 ansökt om ändrad detaljplan. I planförfrågan önskas att genom planen möjliggöra att ytterligare lägenheter kan byggas i området. Området är i dagsläget främst bebyggt med 15 envåningshus som vardera inrymmer 20 studentlägenheter. I framtiden föreslås att området möjliggör både studentboende och annat boende. I kvarteret föreslås förutom en förtätning med nya bostäder viss service och gemensamma mötesplatser. En förbättrad utemiljö och möteslokaler föreslås i kvarteret. Ansökan avser även ny bebyggelse på fastigheten Porsön 1:3.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för förtätning av bostäder inom och i anslutning till befintlig bebyggelse på Porsögårdarna.

Planen kommer handläggas med standardförfarande och samråd av detaljplanen planeras i dagsläget kunna ske under våren 2018.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Karin Geijer 
karin.geijer@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Detaljplan påbörjad