Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Översikt planområde

Förtätning av bostäder i Norra hamn

Detaljplan för del av Centrum, Tjädern 17,
SBF 2017/591

Diös Fastigheter har ansökt om ändrad detaljplan för fastigheten Tjädern 17 i Luleå centrum. Befintlig bebyggelse består idag av parkeringsgarage med in- och utfart från Nygatan och Skeppsbrogatan samt lokaler för handel i två plan med entré från Storgatan. Föreslagen om- och tillbyggnad innefattar 90-100 bostäder, 400 kvadratmeter lokaler och cirka 140 parkeringsplatser.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utökad byggrätt i 13 våningar med bostäder, lokaler och parkering på fastigheten.

Förslaget bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. En precisering av ställningstagandena i översiktsplanen är dock under framtagande inom det pågående arbetet med utvecklingsplan (UP) för Luleå centrum.

Samråd, granskning och eventuellt antagande av detaljplanen ska ske efter samråd för utvecklingsplan Luleå centrum.

Planen kommer handläggs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900) och samråd av detaljplanen planeras i dagsläget kunna ske under våren 2018.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Karin Geijer 
karin.geijer@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
mailto:annelie.granljung@lulea.se

Detaljplan påbörjad