Ängesbygården, bostad med kulturmiljövärden

Detaljplan för del av Svartöstan, del av Svartöstan 13:32,
SBF 2017/520

Översikt planområde

Planområdet är den tomt som Ängesbygården står på.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa arkitektur- och kulturhistoriska värden och att bekräfta pågående användning genom att ändra användning från allmän platsmark för park och plantering till kvartersmark för bostäder. Byggnaderna är utpekade i inventeringen för Riksintresse kulturmiljö.

Fastigheten ägs av kommunen.

Planen överensstämmer med ÖP2013 avseende bevarande av höga kulturmiljövärden.

I planuppdraget, kommer särskilt att beaktas kulturmiljöfrågor och riskfrågor från närliggande verksamheter.

Här befinner vi oss i planprocessen
Vi påbörjar arbetet med planen och räknar med att visa planen för samråd under vintern.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén  0920-45 35 41
anna.karin.liden@lulea.se

Tf planchef Daniel Rova 0920-45 37 04 
daniel.rova@lulea.se

Detaljplan påbörjad