Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Flygfoto Klubbviken

Sandön, Klubbviken havsbad

Detaljplan för del av Sandön, Sandön 2:20.
SBF 2017/1610

Syftet med planen är att stärka förutsättningarna för skärgårdsturismen, både sommar-och vintertid. Befintlig anläggning ska ges möjlighet att utvecklas och det ska finnas plats för fler

Planarbete ska utreda områdets lämplighet för anläggning för turism, samt säkra naturvärden och allmänhetens tillgång till friluftsliv, bad och rekreation.

Till planförslaget kommer att tas fram en miljökonsekvensbeskrivning som redogör för effekterna av en eventuell utbyggnad. Planen berör byggande i områden som omfattas av strandskydd.
 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen
Arbete med ett förslag till detaljplan för Klubbvikens havsbad har återupptagits och avsikten är att visa planen för samråd under första halvan av 2018.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén 
anna.karin.liden@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

 

Processpil påbörjat detaljplanearbete