Antagande: Detaljplaneprogram Skutviken

SBK 2015/37

Illustration av programområdet

Skutviken är ett centralt beläget småindustriområde där det pågår en omvandling. Till följd av detta har olika önskemål om både nya vägar in till området, möjligheten att flytta stora butiker och att bygga bostäder kommit. För att kunna svara på dessa frågor och för att rätt beslut ska kunna tas för anpassningar av gemensamma delar har ett detaljplaneprogram tagits fram. Programmet ska underlätta vid förändringar av gator och parker, vid beslut av bygglov för förändringar och för att underlätta arbetet med framtida detaljplaner.

Detaljplaneprogrammet har alltså tagits fram för att reda ut ett antal stora frågor som berör hela området. Omvandling av området är något som översiktsplanen stöttar.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planförslaget har lämnats till politisk behandling

Aktuella handlingar
Antagande/godkännande

Detaljplaneprogramöppnas i nytt fönster
Kartbilagoröppnas i nytt fönster
Samrådsreogörelseöppnas i nytt fönster

Tigare handlingar
Samråd
Detaljplaneprogramöppnas i nytt fönster
Kartbilagoröppnas i nytt fönster

Utredningar som är underlag
(Trafikverkets utredningar hämtas från deras hemsida)
Trafikmodell VISUM, Skutviken, Ramböll 2014-08-21öppnas i nytt fönster
Skutviken Genomfart 2014, TFöppnas i nytt fönster
Skutviken Luleå, trafikbuller, Tyréns, 2015-03-16öppnas i nytt fönster
PM Översiktlig bedömning av byggbarhet, Golder 2014-03-07öppnas i nytt fönster
Översiktlig geo- och miljöteknisk utredning, Golder 2016-03-18öppnas i nytt fönster
PM Översvämningsrisker Skutviken, SBF, 2015-04-23öppnas i nytt fönster
PM alternativa avfarter Bodenvägen, SBF, 2015-04öppnas i nytt fönster
PM Nya bostäder på Skutviken?, SBF, 2017-04öppnas i nytt fönster

För mer information
Planchef: AnneLie Granljung 0920- 45 35 46
annelie.granljung@lulea.se
Planarkitekt: Anna Karin Lidén 0920- 45 35 41
anna.karin.liden@lulea.se