Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Möjlighet till både kontor och studentbostäder norr om Campus

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:403, SBF 2015/93

Fastigheten har sålts och förslaget till detaljplan kommer att omarbetas.

Genom en ny detaljplan ges förutsättningarna att bygga om befintliga kontor till student- och forskarbostäder. Möjlighet finns också att ersätta en befintlig kontorsbarack i två våningar med en sexvåningsbyggnad för student- och forskarbostäder eller kontor. 

Detaljplanen omfattar fastigheten Porsön 1:403 som ligger norr om Campus längs Porsövägen, en liten del av befintlig gång- och cykelväg samt en bit väg inom Campusområdet.

Markägarens tanke är att befintlig kontorsbarack i två våningar ska rivas och ersättas med en sexvåningsbyggnad för studentbostäder. På längre sikt kan även befintliga kontorslokaler byggas om till studentbostäder om efterfrågan finns.

Detaljplanen handläggs enlig plan- och bygglagens regler för standard planförfarande. Detta innebär att planen inte behöver antas av kommunfullmäktige utan stadsbyggnadsnämnden kan anta planen sedan berörda sakägare har getts tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Tidigare handlingar
Granskning/Underrättelse
Plankarta med planbestämelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Samråd

Plankarta med planbestämelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén  0920-45 35 41
anna.karin.liden@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se

Processskede granskning