Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya tomter för bostäder i Kallax

Detaljplan för del av Kallax, Kallax 17:1 m fl, SBF 2015/119

Planområdet är beläget väster om Kallax by, ca 10 km söder om Luleå centrum. Planområdet berör ett skogsområde som angränsar till befintlig bostadsbebyggelse.

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att bygga ett villaområde med 29 tomter i anslutning till Kallax by. Byggrätterna är generösa, och det är möjligt att uppföra relativt stora enfamiljshus med dubbelgarage.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Planförslaget har visas för granskning fr o m 2016-04-12 t o m 2016-05-02.

Aktuella handlingar
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Bilagor till planbeskrivningen
Bilaga 1öppnas i nytt fönster
Bilaga 2öppnas i nytt fönster
Bilaga 3öppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar
Samråd

Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:
Planarkitekt Bo Sundström 0920-45 41 39
bo.sundstrom@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se

Processpil