Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

30 småhustomter i Börtnäsheden, Måttsund

Förslag till detaljplan för del av Måttsund, del av Måttsund 22:1, Börtnäsheden, SBF 2015/134.

Översiktskarta

Huvudsyftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse med cirka 30 småhustomter i Börtnäsheden, Måttsund. Ett fåtal nya bostadsetableringar har tillkommit i området på senare tid.

Planområdet ligger i Börtnäsheden och avgränsas i söder av Lillviken, i väster av ett befintligt bostadsområde. I norr angränsar planområdet vid en ledningsgata med högspänningsledningar och i öster av ett litet delta där Lillbäcksviken mynnar ut i Lillviken .

Detaljplanen har visats för samråd fram till och med 2016-04-07 och befinner sig under bearbetning inför granskning.

Aktuella handlingar
Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Bilaga 1: Översiktlig geoteknisk utredningöppnas i nytt fönster
Bilaga 2: VA-utredning

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Annika Tornberg 0920-45 40 89
annika.tornberg@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se

Processpil