Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kretsloppsanläggning

Detaljplan för del Lövskatan, del av Lövskatan 9:1 mfl SBF 2015/33

Planens huvudsakliga syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för anläggande av en kretsloppsanläggning (återvinningscentral (ÅVC) med återvinningsmarknad (ÅVM)) samt ytor för att trafikmata området. Detta genom att delar av det område som i gällande plan är avsatt för park och plantering och delar av det som i gällande plan är avsatt för industriändamål ändras till industriändamål och handel. För att möjliggöra en trafikanslutning till området ges förutsättningar för en ny cirkulationsplats och en lokalgata samt tillhörande gång- och cykelvägar. I övrigt ska eventuella behov av andra regleringar för att minska planens eventuella omgivningspåverkan inrymmas.

Planförslaget har visats för information och synpunkter fr o m 2015-08-17 t o m 2015-09-14.

Nedanstående handlingar är nu under revidering utifrån inkomna synpunkter.

Aktuella handlingar
Samråd

Plankarta med planbestämelser och planillustrationöppnas i nytt fönster
Planbeskrivning (högupplöst - större filstorlek)öppnas i nytt fönster
Planbeskrivning (lågupplöst - mindre filstorlek)öppnas i nytt fönster
Bilaga 1 - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)öppnas i nytt fönster
Bilaga 2 - Trafikanalysöppnas i nytt fönster
Bilaga 3 - Bullerutredningöppnas i nytt fönster
Bilaga 4 - Bedömning av effekter på luftkvalitetöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:
Planarkitekt Daniel Rova  0920-45 37 04
daniel.rova@lulea.se

Planarkitekt Bo Sundström 0920-45 41 39
bo.sundstrom@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se