Markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Villkoren för en markanvisning ska regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar.

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjerna innehåller information om hur man ansöker om markanvisning hos kommunen, hur handläggningen sker hos kommunen, grundläggande villkor för markanvisning och principer för markprissättning.

Prissättning vid försäljning av tomtmark

Kommunen har beslutat om en prissättning vid försäljning av tomtmark för bostads-, kontors- och handelsändamål. Taxan har differentierats beroende på läge och attraktivitet och syftar till att få en utjämnande effekt över hela kommunen.

Återställ
Taxa för bostäder och kontor samt handelsändamål i zon D
Återställ
Taxa för handelsändamål

Karta över zonindelning

Kommunen har indelats i fyra zoner som du kan se på kartan över zonindelning. Markpriset beräknas utifrån ytbegreppet bruttoarea, BTA, enligt Svensk Standard och baseras på den byggrätt planen medger. Taxan tillämpas på bostäder och kontor samt med ett tillägg för handelsändamål.

För utskrift

Så här går det till

När kommunen bjuder in till intresseanmälan för markanvisning, får byggherrar som är intresserade av att köpa mark för att bygga t.ex. bostäder, lämna in förslag som beskriver vad man har tänkt bygga.

Av förslagen ska det framgå hur den planerade bebyggelsen ska se ut och om man har tänkt att bygga hyresrätter, bostadsrätter osv.

Kommunen avgör sedan vilka byggherrar som ska erbjudas rätt att köpa och bebygga marken. Tilldelning av mark till respektive byggherre sker genom markanvisning.

Intressentregister för markanvisningar

Här kan du som företagare anmäla dig till vårt intressentregister för markanvisningar.

Vid frågor kontakta

Ewa Andersson-Hjälte, samhällsstrateg mark- och exploatering
e-post: ewa.andersson.hjalte@lulea.se
Telefon: 0920-45 39 61