Andra medborgarträffen om Kronanvägen

Det var ett femtiotal personer från Kronan, Skurholmen och Lerbäcken som deltog i den andra medborgarträffen om Kronanvägen. Träffen genomfördes den 18 september.

Från kommunen deltog Sirpa Jakobsson och Ingvar Edelswärd från byggnadsnämnden, miljönämndens ordförande Göran Öhman och tjänstemän från stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen. 

Kommunen inledde genom att hälsa deltagarna välkomna och presentera planavdelningens nya chef AnneLie Granljung. 

Synpunkter från föregående medborgarträff redovisades översiktligt. Det var viktigt att ännu en gång berätta för deltagarna att:

Kommunen jobbar med ett detaljplaneprogram för området. Det har avgränsats till de delar av den fördjupade översiktsplanen för Kronan som inte redan omfattas av detaljplan eller detaljplaneprogram. Detaljplaneprogrammet för Kronan 1:1, Kronanvägen m.fl. omfattar även Skiljevägen och grönområdet längs vägen. I detaljplaneprogrammet behandlas frågor som möjligheter för komplettering med bebyggelse längs Kronanvägen, behov av rekreationsytor, kommunikationer, tillgång till rekreationsytor, befintliga värden m.m. Alltså i stora drag förslag på vad och var man får bygga och hur mark ska användas.

Efter kommunens presentation fick alla deltagarna jobba med en konceptskiss där synpunkterna från det föregående mötet bearbetades. Den fick deltagarna lämna kommentarer och synpunkter på.

Inspiration och referensprojekt hittar du här.länk till annan webbplats

Nu arbetar kommunen med det material som kom in under mötet. En sammanfattning kommer att publiceras på webben inom kort. 

Läs kommunens presentation från medborgarträffen.