Kronanvägens sträcka

Följ arbetet med detaljplaneprogram för Kronanvägen

Plan- och tillväxtutskottet har beslutat att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga för Kronanvägen och i samband med det utreda möjligheten för komplettering med bebyggelse i anslutning till vägen. Läs beslutetöppnas i nytt fönster och mer om bakgrunden.

Kronan är kommunens största centralt belägna markreserv för ny bebyggelse och har stort potential för att utvecklas till en ny stadsdel. Luleå växer och Kronan med. Utveckling av Kronan innebär att fler bostäder i olika upplåtelseformer, arbetsplatser och service kommer att etablera sig i området i de närmaste åren. Närheten till naturen, friluftsanläggningar på Ormberget och stadscentrum samt de bra förutsättningar för att utveckla en effektiv och miljövänligt kommunikationssystem gör Kronan till ett attraktivt område. 

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att planläggning för Kronanvägen och kommande kompletering med bebyggelse behöver föregås av ett detaljplaneprogram. Syftet av detaljplaneprogrammet är att forma en helhetssyn över området innan arbetet med detaljplanen kan påbörjas. Under arbetet med programmet ger kommunen de boende och verkande möjlighet att få inflytande och bidra med sin kunskap.

Läs mer om Kronan

Deltagare på första medborgarträffen om Kronanvägen

Deltagare på första medborgarträffen om Kronanvägen

Medborgarträffar om Kronanvägen

Tre medborgarträffar har planerats i samband med arbetet med detaljplaneprogrammet för Kronan 1: 1 m.fl., Kronanvägen. Syftet med medborgarträffarna är att säkerställa att synpunkter och kunskap fångas i rätt skede genom att ge medborgarna tillfälle till insyn, påverkan och medskapande. 

De som bor, använder och på något annat sätt berörs av det som händer inom programområdet har störst kunskap om just det området. Denna kunskap är viktig för kommunen att ta del av när staden utvecklas och förändringar planeras. 

Tredje och sista medborgarsträff - 22 september 2014:

Stadsbyggnadskontoret vill tacka alla medborgare som med sin angagemant och deltagande i medborgarträffarna bidragit till förbättring av programmets innehåll. Det som händer snarast är att vi jobbar med synpunkterna och bearbetar planprogrammet som enligt tidsplanen ska visas för samråd i fyra veckor med start vecka 48 - 2014. 

Detaljplaneprogrammet kommer att ligga till grund för detaljplanläggning av området. Programmet förväntas godkännas av kommunfullmäktige under första kvartal 2015. Beslutet om godkännande av programmet kan inte överklagas.

Ärbetet med detaljplanen kommer att påbörjas pararllellt med samrådet av programförslaget. Detaljplaneprocessen tar ca 1,5 år. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas.

Nedan hittar du materialet från tredje medborgarträffen

Presentations materialöppnas i nytt fönster
Gestaltningsprogram - Illustration förslagöppnas i nytt fönster
Trafikanalys - Rambollöppnas i nytt fönster
Sammanställning av synpunkteröppnas i nytt fönster

Andra träffen - september 2013

Den andra medborgarträffen om Kronanvägen ägde rum 18 september. Läs mer om mötet.länk till annan webbplats

Första träffen - april 2013

Ett första möte genomfördes 9 april 2013. Materialet från mötet hittar du här.
Redovisning av vad som kom fram under medborgarträffen hittar du häröppnas i nytt fönster.

Planeringsprocessen för Kronanvägen

Under arbetet har stadsbyggnadskontoret bedömt att det finns behov att göra en sammanställning över hela områdets förutsättningar och möjligheter inför tillkommande förändringar. Därför föregås arbetet med detaljplanen av ett detaljplaneprogram

Detaljplaneprogramskedet

Arbetet avgränsas till området som redovisas i fördjupad översiktsplan Kronan och som inte är redan planlagt eller omfattas av ett detaljplanprogram, plus Skiljevägen och området i anslutning till det.   

Materialet från medborgarträffarna tillsammans med de genomförda tekniska undersökningarna av området kommer att användas som underlag till detaljplaneprogrammet. Detaljplaneprogrammet kommer att fastställa de grundläggande förutsättningarna för hur området kan planläggas och bebyggas.

Detaljplaneskedet

Arbetet med detaljplanen påbörjas efter att den tredje medborgarträffen har genomförts. Detaljplanearbetet kommer att drivas parallellt med detaljplaneprogrammets sista skede.

Vill du veta mer om planerna för Kronanvägen och förändringarna i området kontakta,
Stadsbyggnadskontoret, Luleå Kommun
AnneLie Granljung
Planchef
0920 - 45 35 46
annelie.granljung@lulea.se