Detaljplaneprogram

Ett detaljplaneprogram visar i stora drag förslag på vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska användas. Till exempel var man vill bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg. Här kan du läsa de senaste årens detaljplaneprogram.

Centrum - Södra Hamn

Södra hamnen ska förtätas och bebyggas med både bostäder, verksamheter, service och kontor. Programmet anger också hur kvarteren kan utformas i framtiden. Programmet tittar på södra hamnen på lång och kort sikt: I det längre tidsperspektivet har området omvandlats helt från ett industriområde till ett stadskvarter med blandad bebyggelse. I det kortare perspektivet ska området få nya bostäder och en ny fritidsbåthamn.

Program för del av Södra Hamnöppnas i nytt fönster (pdf, 2.7 MB)

Centrum - kvarteret Katten

På fastigheten Katten 6 stod tidigare Folkets hus. Programmet reder ut hur den tomten kan bebyggas. Programmet kommer att ligga till grund för detaljplanen som berör hela kvarteret Katten.

Program för kvarteret Katten (pdf, 2.9 MB)

Kronan

Detaljplaneprogram för del av Kronan, Kronan 1:1 m fl.

Programmet anger rekommendationer för framtida bebyggelse och för gator, parker, naturområde m m. Programmet innebär att Kronan omvandlas till en ny stadsdel med blandat innehåll: Verksamheten, service, kontor och 1200 - 1800 nya bostäder.

Program för detaljplan för del av Kronan (pdf, 3.2 MB)

Centrum - kvarteret Hägern

Program för del av Oskarsvarv, del av kvarteret Hägern.

Ett programförslag har tagits fram som redovisar tre strandnära flerbostadshus, samt påbyggnad av befintliga gröna huset med två våningar. Totalt innebär förslaget ytterligare 230 lägenheter.

Program för del av Oskarsvarv, del av kv Hägern (pdf, 6.2 MB)
Bullerutredning kv Hägern (pdf, 7.3 MB)
Planillustration över kv Hägern

Porsön - Aurorum

Planprogram för del av Porsön 1:3 Aurorum teknikby.

Stadsbyggnadskontoret har utrett möjligheten för utvidgning av befintligt arbetsplatsområde i anslutning till Luleå Tekniska Universitet. Programmet är första steg i arbetet med att detaljplanlägga området för ny verksamhet.

Planprogram för del av Porsön Aurorum teknikby

Hällbacken

Programmet från 2007 drog upp planerna för utvecklingen av Hällbacken. Där skapas 200-300 nya tomter. Det motsvarar en ny stadsdel av samma storlek som Lulsundet.

Program för Hällbacken (pdf, 13.7 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning Hällbacken (pdf, 5.5 MB)

Kallax - Edviken

Programmet visar förutsättningar och mål för att bygga nya bostäder.

Program för Kallax Edviken


Östra stranden

Syftet med planarbetet är att omvandla det tidigare stations- och terminalområdet till en stadsdel med bostäder och verksamheter. I planarbetet ingår att skapa förutsättningar för ett resecentrum i Luleå i samband med en framtida Norrbottniabana.

Program för Östra stranden (pdf, 3.1 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 2.4 MB)

Sunderbyn - Lergärdan

Programarbetet ska redovisa förutsättningar och rekommendationer för ny bostadsbebyggelse inom främst Lergärdan i Södra Sunderbyn, men också för Innimarks- och Kläppenområdet.

Program för Lergärdan(pdf, 5.8 MB)


Gymnasiebyn

Programarbetet skall ange utgångspunkter och mål för en ny samlad gymnasieskola i Luleå centrum.

Program för Gymnasiebyn (pdf, 4.7 MB)Kulturens Hus

Kommunfullmäktige har beslutat att ett Kulturens Hus ska byggas på kvarteret Uttern i centrala Luleå. Kvarteret Trekantens parkering ska utvecklas. Förändringarna kräver att ny detaljplan upprättas.

Program för Kulturens hus (pdf, 720.9 kB)

Storheden

Syftet med detaljplaneöversynen är att klarlägga möjligheten till omvandling av industrifastigheter till handelsändamål. Programmet ska klargöra i vilken omfattning omvandlingen kan ske, lämplig lokalisering, exploateringsgrad och parkeringsbehov, samt principer för trafiklösningar

Program för Storheden (pdf, 644.8 kB)

Svartön Älvnäset

Programmet syftar till att redovisa förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse inom Älvnäset, mellan gamla malmkajen och Svartöstaden.

Program för Svartön - Älvnäset


Östra Storheden

Programmet redovisar avsikter och önskemål för markanvändningen och bebyggelsens omfattning. Programmet redovisar även de nu kända förutsättningarna för området inför detaljplaneläggningen och anger även vad som behöver utredas närmare i det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Program för Östra Storheden (pdf, 1.2 MB)