Framtidsvisualiseringar för Luleås byggande

Här presenteras idéskisser för tre framtida bostadsområden i Luleå.

Bilden ovan visar placeringen av de framtida bostadsområdena. Från vänster: 1) Munkeberg strand och Stadsviken, 2) Kronan, 3) Hertsöheden. Klicka på bilden för större storlek.

Idéskisserna är framtagna 2013. Sedan dess har arbetet med framförallt Kronan kommit en bra bit på vägen.

Munkeberg strand och Stadsviken

Vid havet - nära staden
När staden växer norrut planerar Luleå kommun för ett hållbart stadsbyggande. Bara fem minuters cykelväg från centrum planeras för framtidens och Norrlands bästa centrumnära boende.

I Munkeberg strand och Stadsviken blandas parker och natur med lekplatser och vackra gaturum, vid kaféet intill torget sjuder det av liv.

På kajstråket promenerar du en solig söndag, tar ett sommardopp eller snör på dig skridskorna för att ta isvägen in till stan om vintrarna. Här, intill havet nära staden, är det livet mellan huset som skapar ramarna.

 • Utemiljön delas in i tydliga zoner från allmän (gata, park), halv privat (bostadsgård, förgårdsmark) och till den privata zonen (uteplats).
 • Gaturummen är tydliga med stadskaraktär. Gatorna kantas av gatuträd. Längs gatan sker parkering längs kantstenen.
 • Mot gatan kantas byggnaderna av grönska med plats för möten. Här finns entrébänk, cykelställ och mindre träd och marktäckare.
 • På den gröna bilfria gården finns gemensam uteplats och lek för små barn. Boende på bottenvåningen får privata uteplatser.

Genom att fylla igen och bebygga Skutviken ("Röda havet") och delar av Mjölkuddens strand skapas två nya stadsdelar. Centrum utvidgas och binds ihop med Mjölkudden. Siffrorna på husen anger antal våningar. Klicka på bilden för större storlek.


Kronan

Framtida Kronan
Marken inom Kronan är kommunens största centralt belägna markreserv för ny bebyggelse. Ett detaljplaneprogram för området togs fram och vann laga kraft 2012. I programmet, som skulle vara ett underlag för kommande detaljplaner, sattes några mål upp för Kronan.

Dessa mål var att det framtida Kronan blir:

 • En stadsdel som är levande dygnet runt.
 • En blandad stad.
 • En stadsdel med god markhushållning och tät bebyggelse.
 • En stadsdel med lämplig struktur i gator och byggbara kvarter.
 • God arkitektur.
 • En stadsdel som erbjuder service, inte bara inom Kronan, utan även för kringliggande stadsdelarna Lulsundet, Skurholmen m fl.
 • En stadsdel med handel i form av närbutik (inte stormarknad) som servar även Skurholmen, Lulsundet och Kronan.
 • Tillräckligt många invånare för att ge förutsättningar för handel och service.
 • En stadsdel med tydlig karaktär.
 • En miljövänlig stadsdel.
 • Största möjliga exploateringsgrad (1 500-2 000 bostäder )

Mer om utvecklingen av stadsdelen Kronan.

Av de tre bostadsområdena är det Kronan som ligger längst fram i planeringen. Klicka på bilden för större storlek.


Hertsöheden

Hertsöhedens trädgårdsstad
Med Hertsöhedens trädgårdsstad skapas en grön stadsdel med goda boendekvaliteter. Stadsdelen byggs upp av en variation av bostadstyper i form av småhus, radhus och småskaliga flerbostadshus.

Ca 1000 nya bostäder kan tillskapas i Hertsöhedens trädgårdsstad.

 • Ett nätverk av offentliga gröna mötesplatser skapas inne bland bostadskvarteren och möjliggör arenor för sociala möten, upplevelser, lek och rekreation.
 • Gaturummen planteras med gatuträd för att skapa en rumslighet som förändras i takt med årstiderna.
 • Stadsdelen kopplas samman med Hertsölandets naturreservats fantastiska natur i princip direkt utanför dörren.
 • Minst en förskola/skola förläggs i stadsdelen.
 • En idrottsplats med utrymme för fotbollsplaner, basketplaner och andra aktiviteter placeras i den nya stadsdelen.
 • Ingen bostad kommer att ha ett längre avstånd till busshållplats än 300 m.
 • Den nya stadsdelen integreras till omgivningen i form av ett generöst utbyggt gång- och cykelvägnät.
 • Stadsdelen har närhet till befintlig service som är förlagd till Hertsö centrum i form av affärer, restauranger, bibliotek, sporthall, badhus, skola m m.

Visionen är att Hertsöns nya bostadsområde ska ha en grön profil. Klicka på bilden för större storlek.


Mer information

AnneLie Granljung
Planchef
0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se