Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utveckling av en del av Porsön 1:405, D-huset

Detaljplan för en del av Porsön 1:405, D-huset. SBF 2019-323

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ökad byggrätt inom
området med upp till fem våningar samt att skapa möjligheter för undervisning, kontor och olika typer av service för universitetet.

I Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplan, ÖP 2013) anges området som område för regionala funktioner där byggnader och anläggningar för universitetets verksamhet ska prioriteras.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planarbetet befinner sig nu i ett tidigt skede. Ett förslag till detaljplan kommer att visas för samråd tidigast under hösten 2019.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Ruben Norén Selberg
Ruben.Noren.Selberg@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se