Framtidsvisualiseringar för Luleås byggande

Här presenteras idéskisser för tre framtida bostadsområden i Luleå.

Bilden ovan visar placeringen av de framtida bostadsområdena. Från vänster: 1) Munkeberg strand och Stadsviken, 2) Kronan, 3) Hertsöheden. Klicka på bilden för större storlek.

Idéskisserna är framtagna 2013. Sedan dess har arbetet med framförallt Kronan kommit en bra bit på vägen.

Vid havet - nära staden
När staden växer norrut planerar Luleå kommun för ett hållbart stadsbyggande. Bara fem minuters cykelväg från centrum planeras för framtidens och Norrlands bästa centrumnära boende.

I Munkeberg strand och Stadsviken blandas parker och natur med lekplatser och vackra gaturum, vid kaféet intill torget sjuder det av liv.

På kajstråket promenerar du en solig söndag, tar ett sommardopp eller snör på dig skridskorna för att ta isvägen in till stan om vintrarna. Här, intill havet nära staden, är det livet mellan huset som skapar ramarna.

 • Utemiljön delas in i tydliga zoner från allmän (gata, park), halv privat (bostadsgård, förgårdsmark) och till den privata zonen (uteplats).
 • Gaturummen är tydliga med stadskaraktär. Gatorna kantas av gatuträd. Längs gatan sker parkering längs kantstenen.
 • Mot gatan kantas byggnaderna av grönska med plats för möten. Här finns entrébänk, cykelställ och mindre träd och marktäckare.
 • På den gröna bilfria gården finns gemensam uteplats och lek för små barn. Boende på bottenvåningen får privata uteplatser.

Genom att fylla igen och bebygga Skutviken ("Röda havet") och delar av Mjölkuddens strand skapas två nya stadsdelar. Centrum utvidgas och binds ihop med Mjölkudden. Siffrorna på husen anger antal våningar. Klicka på bilden för större storlek.

Bakgrund

Hertsöheden pekades ut i kommunens översiktsplan från 2013 som ett nytt område för bostäder och arbetsplatser.

April 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Hertsöheden. Motivet till att inleda planprocessen med ett detaljplaneprogram är att det i området kring Hertsöheden finns många allmänna viktiga intressen som berör varandra. Utformningen av det nya området behöver avvägas i förhållande till dessa intressen och det görs lämpligen i ett detaljplaneprogram. Syftet med detaljplaneprogrammet är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa goda förutsättningar för att exploatera Hertsöheden med framför allt bostäder i varierad form. Detaljplaneprogrammet ska redovisa principer och rekommendationer som ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Planeringsarbete

Efter årsskiftet har vi kommit i gång med arbetet att ta fram detaljplaneprogrammet. Vi håller bland annat på att upphandla konsulter som ska ta fram diverse utredningar som underlag för fortsatt arbete. Idémötet den 4 maj 2022, som riktar sig till allmänheten, är en del av processen att skapa ett attraktivt och hållbart område. Vi vill höra vad medborgarna har för tankar och idéer om Hertsöheden. Alla är varmt välkomna att dela sina synpunkter med oss och så här tidigt i planeringsprocessen finns det goda möjligheter att påverka.

Arbete från hösten 2022

Under hösten kommer allt att sammanställas och ett förslag på innehåll och utformning av Hertsöheden kommer att presenteras i detaljplaneprogrammet, som kommer att visas för allmänheten under ett så kallat samråd. Då kommer förslaget att ställas ut offentligt så allmänheten har möjlighet att ge sina synpunkter. Slutligen ska kommunfullmäktige besluta om godkännande av detaljplaneprogrammet och sedan kan detaljplanearbetet påbörjas. När det finns en gällande detaljplan kan bygglov beviljas och byggnationer påbörjas.

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan för detaljplaneprogrammet är att det ska upp för godkännande i kommunfullmäktige under första halvan av 2023. Detaljplanearbete beräknas pågå etappvis med start under 2023 och byggstart för etapp 1 2025.

Tidplan 2022 - 2026

Nu pågår dialoger inför planprogram för Hertsöheden. Samråd om planprogrammet kan ske kring årsskiftet 2022/2023. Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Hertsöhedens trädgårdsstad
Med Hertsöhedens trädgårdsstad skapas en grön stadsdel med goda boendekvaliteter. Stadsdelen byggs upp av en variation av bostadstyper i form av småhus, radhus och småskaliga flerbostadshus.

Ca 1000 nya bostäder kan tillskapas i Hertsöhedens trädgårdsstad.

 • Ett nätverk av offentliga gröna mötesplatser skapas inne bland bostadskvarteren och möjliggör arenor för sociala möten, upplevelser, lek och rekreation.
 • Gaturummen planteras med gatuträd för att skapa en rumslighet som förändras i takt med årstiderna.
 • Stadsdelen kopplas samman med Hertsölandets naturreservats fantastiska natur i princip direkt utanför dörren.
 • Minst en förskola/skola förläggs i stadsdelen.
 • En idrottsplats med utrymme för fotbollsplaner, basketplaner och andra aktiviteter placeras i den nya stadsdelen.
 • Ingen bostad kommer att ha ett längre avstånd till busshållplats än 300 m.
 • Den nya stadsdelen integreras till omgivningen i form av ett generöst utbyggt gång- och cykelvägnät.
 • Stadsdelen har närhet till befintlig service som är förlagd till Hertsö centrum i form av affärer, restauranger, bibliotek, sporthall, badhus, skola med mera.

Visionen är att Hertsöns nya bostadsområde ska ha en grön profil. Klicka på bilden för större storlek.

Mer information

AnneLie Granljung
Planchef
annelie.granljung@lulea.se

Sidan uppdaterades den 12 januari 2023