Nytt område på Kronan för verksamheter samt ändrad placering av förskola

Förslag till detaljplan på del av Kronan 1:1, Vandraren 1, SBF2022-1863

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Kronan 1:1 och Vandraren 1. Uppdraget innebär att pröva ny markanvändning på område som enligt gällande detaljplan tillåter förskola/skola, bostäder i form av radhus och parkeringshus.

Bakgrunden till planuppdraget var ett nämndinitiativ och ett efterföljande beslut att sälja den befintliga bygganden, dvs den tilltänkta förskolan, samt att föreslå en ny markanvändning genom att upprätta en ny detaljplan. Den befintliga byggnaden nyttjades tidigare som motorverkstad (även omnämnd som C7) när området omfattades av LV7:s militära verksamhet. Enligt gällande detaljplan så får byggnaden inte rivas på grund av dess kulturhistoriska värde.

Uppdraget innebär även att se över anslutande väg, Regementsvägen, såtillvida att trafikmiljön i området behöver vara säker samt att ändra exploateringsgraden på det tilltänkta parkeringshuset som får uppföras på Vandraren 1.

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför ett samråd. Samråd av detaljplanen bedöms i dagsläget kunna ske under andra eller tredje kvartalet 2023.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Agneta Laitila
agneta.laitila@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.htm Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 2 mars 2023