Bilden visar planområdets ungefärliga avgränsning

Förtätning av bostäder i Björkskatans centrum

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkskatan 1:504
SBF 2022/957

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-23 § 103 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Björkskatan 1:504.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder (55+/seniorbostäder) inom planområdet.

Planområdet är beläget inom Björkskatans centrum i anslutning till Björkskataskolan och befintligt parkområde. Planområdet är idag obebyggt och utgörs av ett mindre grönområde/naturområde. I gällande detaljplan är marken inom planområdet avsatt för centrumbebyggelse, men exploatering av området har ej genomförts enligt planens intentioner. För att möjliggöra bostäder krävs en ny detaljplan. Planområdet omfattar ca 2500 kvadratmeter och är i kommunal ägo.

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd. Samråd planeras kunna ske under våren 2023.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, telefon 0920-45 30 00.

Johanna Lundmark
johanna.lundmark@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023