Bild visar planområdet inom röd streckad linje

Bild visar planområdet inom röd streckad linje

Detaljplan för del av Notviken 4:40

Förslag till detaljplan för del Notviken, del av Notviken 4:40, SBF 2022/599

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-11 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Notviken 4:40.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten. Lämplig typ av bostadsbebyggelse och eventuellt annan centrumverksamhet, allmän platsmark, park eller natur samt trafiklösning ska under planarbetet utredas för att sedan inleda en markanvisningsprocess med markanvisning efter ett jämförelseförfarande.

Planområdet ligger ca 4 km nordväst om Luleå centrum. Området ligger i Notviken intill trafikplats ”Rostbollen” längs väg 97. Detta är infarten in till Luleå centrum för väg 97 (Bodenvägen) och väg E4. Planområdet är ca 4 hektar stort och ägs av Luleå kommun.

Här befinner vi oss i planprocessen
Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Sigrid Segerström
sigrid.segerstrom@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023