Översikt av planområdet

Utveckling av Luleå Hamn, Victoriahamnen

Förslag till detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17 m fl, Luleå hamn, Victoriahamnen,SBF 2022-847

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift arbetar för närvarande med att upprätta en ny detaljplan för del av Luleå hamn. Arbetet med detaljplanen inleddes efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24 § 104.

Planens syfte är att bekräfta pågående markanvändning (hamnverksamhet) eftersom det berörda området till stor del är utan detaljplan. Detta för att på kort och lång sikt kunna möta och underlätta kommande tillståndsprövningar enligt plan- och bygglagen och miljöbalken under det att hamnområdet utvecklas. Ytterligare ett syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en ny allvädersterminal för att möjliggöra lagring, lastning och lossning av väderkänsligt gods.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner (ÖP2021) och upprättas inom område med tillstånd att bedriva hamnverksamhet.

Planen handläggs med standardförfarande och beslutet att anta detaljplanen ska fattas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planförslaget har visats för samråd från och med 2022-09-29 till och med 2022-10-20 och bearbetas nu inför granskning.

Samrådshandlingar
Plankarta med bestämmelser Pdf, 941.5 kB.
Planbeskrivning Pdf, 10.5 MB.

Utredningar tillhörande planförslaget
Landskapsanalys, AFRY 2022-09-28 Pdf, 1.9 MB.
Miljöteknisk markundersökning Circle K Depå 3292, Ramböll 2019-09-16 Pdf, 787.9 kB.
Åtgärdsutredning markföroreningar berörande Svartön 18:18. Ramböll 2021-02-04 Pdf, 4 MB.
Åtgärdsförberedande markundersökning, Svartön 18:18. Ramböll 2021-02-11 Pdf, 17.8 MB.
Miljöteknisk markundersökning, Svartön 18:17, SEWECO 2022-08-19 Pdf, 8.4 MB.

Vid funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Agneta Laitila
agneta.laitila@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023