Förändringar i kvarteret Ripan

Förslag till Detaljplan för Ripan 11, 12 och 13, SBF 2020/1360

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-09-28 beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till ändrad detaljplan för del av Centrum, Ripan 11, 12 och 13 samt att besluta om antagande av planen.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra befintlig markanvändning
planenlig samt att, med hänsyn till kvarterets kulturmiljö och arkitektoniska
uttryck, möjliggöra en tillbyggnad av Ripan 13.

Planområdet är beläget i Luleå centrum. Planområdet har en areal om cirka 5 347 m² och avgränsas i söder av Varvsgatan, i norr av Sandviksgatan, i öster av Nygatan och i väster av Kyrkogatan. Detaljplanen bedöms förenlig med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standard förfarande och kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-02-23 §16 att anta detaljplanen. Här kan du läsa protokollet. Pdf, 2.5 MB.

Detaljplanen befinner sig under politiskt antagande. Preliminärt beräknas detaljplanen antas av samhällsbyggarnämnden februari 2023. De som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande.

Aktuella handlingar

Antagande
Plankarta med bestämmelser Pdf, 842.4 kB.
Planbeskrivning Pdf, 13.6 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 277.3 kB.

Tidigare handlingar

Granskning
Plankarta med planbestämmelser Pdf, 921.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 310.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar som bifogas
PM Parkering kvarteret Ripan Luleå kommun, reviderad inför granskning, 2022-03-21 Pdf, 139.2 kB.
Skuggstudie, A och D arkitekter, 2022-10-21 Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga utredningar
Rapport, provtagning inomhusluft, kvarteret Ripan Luleå, Tyréns AB, 2019-11-08 Pdf, 992 kB, öppnas i nytt fönster.
Fördjupad kulturvärdesinventering – Kvarteret Ripan Luleå, Tyréns AB 2019-04-25 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Ripan i Luleå – Ansökan om kulturminnesskydd av graffitimålning, Luleå 2018-10-15 Pdf, 752 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Sigrid Segerström
sigrid.segerstrom@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 1 mars 2023