Nytt arbetsplatsområde i Rutvik

Förslag till detaljplan för del av Rutvik, del av Rutvik 14:17
SBF 2021/450

Arbetet med detaljplanen är en del av projektet Rutvik arbetsplatsområde som ska bidra till att skapa ytterligare arbetstillfällen i kommunen. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som ett område för nya verksamheter.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheterna för verksamheter. Planförslaget innebär att ca 12 ha planläggs för verksamheter, 20 ha som naturmark och ca 3,5 är gatumark. En mindre del av verksamhetsmarken kan användas för tekniska anläggningar. Planen möjliggör även för drivmedelshantering inom en del verksamhetsmarken.

Planområdet ligger söder om byakärnan i Rutvik och Rutviksvägen och väster om väg E4. Planområdet består idag av skogsmark och är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet omfattar ca 35 ha och är i kommunal ägo.

Planområdet är utpekat för verksamheter i översiktsplanen och bedöms därmed vara förenlig med dess intentioner.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen befinner sig under politiskt antagande. Preliminärt beräknas detaljplanen antas av kommunfullmäktige våren 2023. De som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande.

Aktuella handlingar

Antagande
Plankarta med bestämmelser Pdf, 657.3 kB.
Planbeskrvning Pdf, 5.5 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 230.9 kB.

Tidigare handlingar

Granskning
Plankarta med planbestämmelser Pdf, 814.4 kB.
Planbeskrivning Pdf, 5.5 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 399.5 kB.

Övrigt underlag
Bullerutredning Pdf, 2.4 MB.
Naturvärdesinventering Pdf, 8.7 MB.
Fågelinventering Pdf, 2 MB.
Naturvärden Pdf, 529.3 kB.
Vattenutredning Pdf, 5.2 MB.

Samråd
Plankarta med planbestämmelser Pdf, 953 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt underlag
Bullerutredning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknik markundersökningsrapport Pdf, 629.3 kB.
Geoteknik PM Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknik fördjupning markundersökningsrapport Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknik fördjupning PM Pdf, 962.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärden PM Pdf, 762.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Vattenutredning Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Johanna Lundmark
johanna.lundmark@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023