Landbaserad fiskodling i Norra Sunderbyn

Förslag till detaljplan för del av Sunderbyn 46:2

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastighet Sunderbyn 46:2.

Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för en etablering av landbaserad fiskodling. Verksamheten kommer vid full utbyggnad att producera cirka 10 000 ton fisk per år och generera 50-60 arbetstillfällen. I samband med planarbetet pågår en tillståndsansökan för verksamheten. En gemensam miljökonsekvensbeskrivning tas fram för de båda processerna.

Området avgränsas i öst av Bodenvägen, i väst av Luleälven och i norr och söder av åkermark. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentionerna i gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för samordnat förfarande och antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen
Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd. Samråd av detaljplanen planeras i dagsläget kunna ske under hösten 2021.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023