Förtätning med kontorsverksamhet, Kvarteret Lejonet.

SBF2021-707 Detaljplan för del av innerstaden 2:1, Kvarteret Lejonet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Centrum, Lejonet 11 i syfte att pröva förutsättningarna för förtätning för kontor och verksamheter (2021-04-26 § 75).
Specialfastigheter har ansökt om ny detaljplan för del av Centrum, kv. Lejonet. Kvarteret består i dagsläget av rättscentrum med bland annat polis- och åklagarmyndighet samt migrationsdomstolen. Polismyndigheten står inför
stora förändringar och förslaget syftar till att skapa förutsättningar för en utökad verksamhet inom kvarteret.
Planuppdraget avser utbyggnad och förtätning på nuvarande kv. Lejonet genom tillbyggnad mot Magasinsgatan.

Här befinner vi oss i planprocessen
Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd. Sidan uppdateras med information i samband med att planförslaget ställs ut för samråd.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Magnus Johansson
Magnus.johansson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023