Utveckling av kombiterminalen Tuvåkra

Förslag till detaljplan för del av Notviken 4:40 m.fl., Kombiterminalen
SBF 2020/506

Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för en ökning av kombiterminalens kapacitet genom utökning av utrymme för spår, lastning-, lossning-, och lagerytor. Planförslaget syftar även till att säkerställa ytor för tekniska anläggningar, dagvattenhantering samt bekräfta befintliga förhållanden med gator m.m.

Planområdet är beläget inom Tuvåkra industriområde. Planområdet avgränsas i norr och öster av järnvägen, i söder av Nya terminalgatan och i väster av Lulevägen mot Kyrkbyn. Planområdet är ca 18 ha.

Här befinner vi oss i planprocessen

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-02-23 §15 att anta detaljplanen. Här kan du läsa protokollet. Pdf, 2.4 MB.

Detaljplanen befinner sig under politiskt antagande. Detaljplanen beräkans antas av Stadsbyggnadsnämnden under februari 2023. De som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande.

Aktuella handlingar

Antagande
Plankarta med planbestämmelser Pdf, 1.3 MB.
Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 182.7 kB.

Granskning
Plankarta med planbestämmelser Pdf, 1.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 202.3 kB.

Övrigt underlag
Dagvattenutredning Pdf, 2 MB.

Samråd
Plankarta med planbestämmelser Pdf, 6.6 MB.
Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Övrigt underlag
PM Geoteknik Pdf, 799.6 kB.
Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 1.5 MB.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Johanna Lundmark
johanna.lundmark@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 1 mars 2023