Nya bostäder i centrum, del av Innerstaden 2:1, Landsgatan.

Förslag till detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1, Landsgatan. SBF2022/228

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastighet Innerstaden 2:1 i syfte att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse (2022-02-14 § 22). Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse inom nytt planområde i Luleå centrum vid korsningen av Kungsgatan och Gammelstadsvägen. Planområdet är en del av kommunal fastighet Innerstaden 2:1 och utgör en yta om ca 3000 m2 (0,3 ha). Planområdet avgränsas i norr av Gammelstadsvägen, i söder av Kvarteret Hjorten, i väster av Kungsgatan och i öst av kvarteret Älgen. Idag är markytan med planområdet planlagt som allmän platsmark för park eller plantering, samt allmän platsmark för gata eller torg, enligt gällande detaljplan (A414). Detaljplanen medger uppförande av ny flerbostadsbebyggelse inom kvartersmark för bostäder inom planområdet. Föreslagen bebyggelse planeras att inrymma cirka 40 bostäder. En markyta i planområdets östra del som angränsar mot kvarteret Älgen planläggs som allmän platsmark (PARK) som syftar till att möjliggöra plantering och tillskapande av nytt och gång- och cykelstråk som ansluter Landsgatan och Porsöstråket vid Gammelstadsvägen.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan från år 2013.
Detaljplanen handläggs enligt regler för utökat förfarande, Plan- och bygglagen (2010:900) och beslut om antagande tas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen
Detaljplanen har visats för samråd under tiden 2022-04-29 till och med 2022-05-20 och bearbetas nu inför granskning.

Aktuella Handlingar

Samråd:
Plankarta Pdf, 861.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 8.9 MB.

Utredningar
Antikvariskt utlåtande, kulturmiljö. Pdf, 5.5 MB.
Trafikbullerutredning Pdf, 4 MB.
Miljöteknisk markundersökning Pdf, 1.5 MB.
Skyfallsutredning Pdf, 4.7 MB.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Magnus Johansson
Magnus.johansson@lulea.se

Tf. Planchef Frida Lindberg
Frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter:
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023