Snedbild över planområdet

Utveckling runt Granudden

Detaljplan för del av Bergnäset, del av Bergnäset 1:1,
SBF 2017/1857

Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för en utveckling av småbåtshamnen vid Granudden. Avsikten är att tillåta uppförande av förråd för vinterförvaring samt uppställning och lyft av båtar. Fastigheten ägs av kommunen.

Gällande översiktsplan anger att befintliga hamnar ska utvecklas för att öka allmänhetens tillgänglighet till skärgården. I översiktsplanen framgår också att det aktuella området har värdefull natur. Gällande detaljplan anger småbåtshamn men att del av området ska vara ett planterat skyddsområde som inte får bebyggas. Inom planområdet idag är det i huvudsak skogsmark och yta för båtuppställning.

Här befinner vi oss i planprocessen
Arbetet med detaljplanen har påbörjats.  Ett förslag till detaljplan planeras att visas för samråd under hösten 2020.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Agneta Laitila
agneta.laitila@lulea.se

Tf. Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023