Översikt planområde

Förtätning av bostäder och verksamheter Kallkällan Centrum

Detaljplan för del av Bergviken, del av Kallkällan 9 och 11,
SBF 2018-303

Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheterna för ny bebyggelse i form av bostäder och verksamheter för handelsändamål. Planområdet är lokaliserat vid Kallkällan Centrum och berör i huvudsak fastigheten Kallkällan 9 som ägs av Rikshem.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planarbetet har avbrutits under hösten 2019. Någon ny detaljplan behöver inte upprättas, då fastighetsägaren inte längre har för avsikt att bygga bostäder på fastigheten. Livsmedelsbutiken ska återuppbyggas enligt byggrätt i gällande detaljplan.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta oss:

Planarkitekt Annika Ohls
annika.ohls@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se