Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

Planprocessen, som regleras i Plan- och bygglagen, ska vara öppen och demokratisk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplan

Översiktlig planering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Planeringen sker på olika nivåer, från en kommunövergripande ner till en mer detaljerad nivå. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Detaljplan

En detaljplan är en karta med text som reglerar vad som får byggas samt hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägaren en byggrätt.

Gällande detaljplaner

På vår kommunkarta kan du se alla detaljplaner som vunnit laga kraft.

Pågående arbeten med detaljplaner

Pågående detaljplaner kan du se i vårt arkiv eller på kommunkartan.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan till exempel användas för att säkerställa ett markområde som avsetts för bebyggelse i översiktsplanen, lägga fast ett vägreservat eller reglera bebyggelsens utformning i en värdefull miljö, som till exempel i Gammelstads kyrkstad.

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023