Uteserveringar

För uteserveringar gäller särskilda riktlinjer. Vårt mål är att stadens uteserveringar ska vara en del av gatulivet och inte avskärmas med golv, väggar eller fasta tak utan anledning. Utformningen ska vara estetisk tilltalande, funktionell och tillgänglig för alla.

Kontakt Luleå kommun: Johanna Holmström, 0920- 45 30 00

Ansökan

Ansökningsblankett polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan skickas till:
Polismyndigheten i Norrbotten
Box 501 35
973 24 Luleå
Besöksadress: Skeppsbrogatan 37 i Luleå

Tillstånd för gasolhantering

Tillstånd för gasolhantering söks hos Räddningstjänsten,
tfn 0920-45 30 00

 

 

Anpassning

Anpassa serveringens utseende till platsen och intilliggande bebyggelse. Serveringen ska passa in i stadens miljö och vara en del av gatulivet.

Stadsbyggnadsförvaltningens handläggare för markupplåtelse ger besked om var serveringar får placeras och hur de ska utformas. Upplåten yta ska ha anknytning till restaurangen. Avsteg kan ske om placering utanför restaurangen är omöjlig eller olämplig.

Generellt gäller att serveringen inte ska göras större än att en minst 1,5 meter bred gångbana återstår för gående som ska passera.

Avgränsning

För att serveringen ska smälta in i gatumiljön bör den vara så öppen som möjligt. Avgränsa den inte med räcken eller dylikt om det inte är nödvändigt.

Vid utskänkning enligt alkohollagen krävs däremot att uteserveringen ska vara klart avgränsad. Det får inte vara möjligt att med lätthet kliva, gå under eller genom avgränsningen.

I det fall avgränsningen är nödvändig utför den som låg, enkel, gles och genomsiktlig. Den måste vara stabil och kunna kännas av vid marknivå med teknikkäpp. Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla, även rullstolsburna.

Öppningar ska vara minst 100 cm breda och placeras längs trottoarens gångriktning. Fasta avgränsningar får inte vara högre än 1,10 m. Trossar med pollare kräver ett komplement så att teknikkäpp kan avkänna detta.

Byggnad

Servicebyggnad eller liknade kan tillåtas men kräver bygglov. Prövning av bygglov och markupplåtelser sker samordnat.

 

Golv

Uteserveringen bör placeras på befintlig markyta. Uppbyggda fasta golv kan accepteras om tillgängligheten för funktionsnedsatta enligt gällande regler uppnås. I de fall där ramp används ska den vara inom det avgränsade området.

Tak

Låt uteserveringens tak utgöras av parasoller eller markiser som kan fällas in och ut beroende på väderleken. Välj en neutral färg som harmoniserar med platsen. Markiser ska anpassas till byggnadens fasad.

Parasoller eller markiser som kommer utanför avgränsat område ska ha en fri höjd på minst 2,1 meter, mot cykelväg krävs 2,5 meter.

Möbler

Plastmöbler bör undvikas. Använd enkla stolar och bord, gärna av naturmaterial och i naturfärger. Det är positivt om uteserveringar som ligger intill varandra tillsammans försöker samordna sin utemiljö så att de bildar en tilltalande helhet.

Serveringen ska vara möblerad så att personer med rullstol eller annat hjälpmedel ska kunna ta sin in och sitta vid borden.

Reklam

Varumärkesreklam hänvisas till markiser och parasollers nedhäng samt porslin, glas eller annat som används i verksamheten. Reklam får ej förekomma på avgränsning eller möbler.

Regler och handläggning

Den som vill ha ett förhandsbesked om uteservering är möjlig att uppföras, bör i god tid inför sommarsäsongen (senast vecka 18), ta kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 0920-45 30 00.

Får du ett positivt besked är det dags att lämna in en formell ansökan. Den ska göras på Polismyndighetens blankett Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala trafikföreskrifter. Blanketten finns tillgänglig på polisens hemsidalänk till annan webbplats.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Skiss eller karta i skala 1:400 som tydligt visar var uteserveringen ska placeras.
  • Skalenlig ritning i skala 1:100 där serveringens utformning redovisas framifrån och från sidan. Även stolar och bord placeras in i ritningen.
  • Foton eller andra tydliga bilder av all utrustning (avgränsning, bord, stolar, parasoller, blomlådor mm).
  • Material och kulör ska redovisas.

För ansökan samt för markupplåtelse tas avgift enligt fastställd taxa.

Stadsbyggnadsförvaltingen ska medverka vid utformningen av uteserveringar. Vänd dig hit för att diskutera dina förslag innan du lämnar in ansökan.

Om villkoren i överenskommelsen inte uppfylls kan det påverka nästa års tillståndsgivning.

Ladda ner broschyren Uteserveringar riktlinjer