Invigning av Södra hamn. Foto: Per Pettersson

Evenemang på offentliga platser

Olika typer av evenemang är mer eller mindre lämpliga för specifika offentliga platser.

Flora kulle och Hermelinsparken

Dessa två parkområden kan användas för intimare musikunderhållning där storskalig publik inte är att vänta.

Gågatan

Gågatan, Storgatan mellan Nygatan och Kungsgatan, lämpar sig bra för mindre typer av evenemang där barn eller den förbipasserande flanören är målgrupp.

Tillfälliga toalettbyggnader får inte placeras på Gågatan.

Gűltzauudden

Gűltzauudden lämpar sig bra för musikuppträdanden då området är beläget på relativt långt avstånd från bostadsbebyggelse. Platsen är också lämplig för utställningsevenemang av enklare proportioner såsom exempelvis konstutställningar.

Vid evenemangen ska särskild hänsyn tas till träd, buskar, grönytor mm för att säkerställa att platsen kan användas under hela sommaren. Inga tunga fordon eller långtradare tillåts på grönytorna utan särskilt tillstånd från tekniska förvaltningen.

Parkeringsområdet Trekanten

Parkeringsområdet Trekanten kan under enstaka tillfällen, vid större evenemang upplåtas som evenemangsyta.

Stadsparken

Stor restriktion gäller vid upplåtelser i Stadsparken. Området är känsligt ur förstörelse och nedskräpningssynpunkt och därför tillåts endast evenemang av stillsammare karaktär.

Södra hamn

Södra hamnplan är en yta som lämpar sig bra för evenemangs- och nöjesbetonade upplåtelser av större karaktär som exempelvis tivolin och musikframträdanden. Närheten till bostäder gör dock antalet evenemang bör begränsas.

Arrangörer ska speciellt beakta ljudnivåer och nedsmutsning på omgivande fastigheter.