Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trångt i trafiken längs Haparandavägen

Trafikomläggning Haparandavägen 2019-01-23 -- 2019-02-23. Risk för köbildning. Välj om möjligt annan väg in/ut till Luleå Centrum/Porsön

Trafikomläggning Haparandavägen 2019-01-23 -- 2019-02-23. Risk för köbildning. Välj om möjligt annan väg in/ut till Luleå Centrum/Porsön.

Vi börjar nu gräva för nedläggning av nya VA- ledningar under Haparandavägen och stänger således en körbana åt gången. Under perioden kommer trafiken att ledas om till en körbana med två körfält. Följ trafikanordningarna på plats. Risk för köbildning - Välj om möjligt andra in/utfarter mot Luleå Centrum.

Det är i vårt arbete med projekt Östra Länken som vi nu går vidare med schakt i vägbanan mellan vägområdet mellan Notviksstaden/Skutviken. Under de två första veckorna då Haparandavägen minskas ned till ett körfält vid korsningen från Midgårdsvägen kan det bli köbildning in mot Haparandavägen. I fas två är det motstående vägbana vid korsningen mot Banvägen som dras ned till ett körfält och köer kan förväntas från Porsöhållet. Följ trafikanordningarna på plats.

Välj om möjligt andra in/utfarter mot Luleå Centrum.

Läs mer om trafikstörningar och projekt Östra Länken här.