Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Säker gångväg, detaljplan med mera

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade idag elva ärenden, bland annat ett medborgarförslag om säkrare gångväg vid Sinksundet, detaljplan för fler bostäder samt en ansökan om anslutning till kommunalt vatten.

Säkrare gångväg vid Sinksundet

Stadsbyggnadsnämnden föreslås bifalla ett medborgarförslag om säkrare gångväg vid Sinksundet. Förslagsvis i samband med att området Dalbo exploateras, inom 3-5 år. Elever från Boskataskolan har tillsammans med boende i området lämnat in önskemål om att skapa en tryggare trafikmiljö för de som färdas på gång- och cykelvägen som löper längs Bensbyvägen. Detta då antalet boende i närområdet ökat och fler rör sig på sträckan samtidigt som medelhastigheten för bilister är relativt hög.

Detaljplan för fler bostäder i centrala Luleå

En detaljplan som möjliggör fler bostäder i centrala Luleå genom om- och tillbyggnad av befintlig byggnad ska kommunfullmäktige föreslås anta. Det handlar om tillbyggnad på fastigheten Gersen 3 och 4 (korsningen Södra hamnleden-Kungsgatan) i centrala Luleå. Utbyggnationen skulle ge ett tillskott på cirka 18 lägenheter samt verksamhetslokaler i markplan. Detaljplanen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Inget kommunalt vatten i Matmorudden och Rovarpen

Stadsbyggnadsnämnden föreslås avslå en ansökan från fastighetsägare i Matmorudden och Rovarpen om anslutning till kommunal vattenledning. Detta med hänvisning till tidigare bedömning av Försvarsmakten samt det faktum att den kommunala vattentillgången till Sörbyarna idag är starkt begränsad.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2016, som ett undantagsfall, att ansluta cirka 80 fastigheter i närområdet till kommunalt vatten på grund av föroreningar med förhöjda PFAS-halter som Försvarsmakten påträffat i vattnet på Lulnäsudden. I det åtgärdspaketet var fastigheterna i Matmorudden och Rovarpen exkluderade eftersom de inte var drabbade av föroreningen eller har haft tillgång till vattenförsörjning.