Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En trafikstrategi för Luleåregionen

Bro över E4 i Ersnäs under konstruktion.

Bro över E4 i Ersnäs under konstruktion. Foto: Susanne Lindholm

Ett unikt samarbete över kommungränserna ska i framtiden ge bättre reseförbindelser för de boende i Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn.

Under ledning av en arbetsgrupp med representanter för kommunerna, Trafikverket, Länsstyrelsen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Norrbottens läns landsting har en strategi för gemensam trafikplanering tagits fram. Arbetssättet har inte tidigare prövats i Sverige.

Målet är en förstärkt arbetsmarknadsregion och ett hållbart transportsystem för de boende i hela Luleåregionen. Med hjälp av strategin ska nu samverkansformer skapas för planering av transportsystemet på regional nivå.

- Det är första gången i landet som kommuner, myndigheter och andra aktörer arbetat tillsammans med en långsiktig strategi för trafik i en region. Intresset utifrån har varit stort. Många andra områden och orter, inte bara i Sverige, kan ha stor nytta av vårt arbetssätt, säger Ulf Pilerot, projektansvarig, från Trafikverket Region Nord.

Fossiloberoende resa från dörr till dörr

Trafikstrategin gäller persontrafik inom alla trafikslag. Man har fokuserat på kommuninvånarnas arbets- och studiependling, med en vision om en enkel, tillgänglig och fossiloberoende resa från dörr till dörr.

- En väg slutar ju sällan vid kommungränsen, säger Inger Krekula, planarkitekt på Länsstyrelsen Norrbotten, som varit en av de drivande parterna i strategiarbetet. Det har varit nödvändigt, men också otroligt positivt att faktiskt jobba tillsammans och inte bara prata om det, tycker hon.

Den regionala trafikstrategin har tagit två år för arbetsgruppen att arbeta fram. Nu tar en ny fas vid, där kommunerna turas om med att leda arbetet med att realisera visionen. Först ut att ta stafettpinnen är Piteå kommun.

Utifrån strategin ska man titta närmare på hur man tillsammans kan arbeta vidare på olika områden. Förutom det regionala samarbetet i sig handlar det om utvecklad kollektivtrafik, koldioxidsnåla transporter, klimatsmarta bilresor, bättre infrastruktur och bättre förståelse av hur vi människor upplever vårt resande i vardagen, mobility management på engelska.