Trafikutredningar

Luleå kommun har som mål att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020 jämfört med år 2006. I rapporten Samverkan för ett ökat kollektivtrafikresande från 2014 presenteras förslag på åtgärder och aktiviteter, till exempel ökad turtäthet och nya busslinjer.

Samverkan för ett ökat kollektivtrafikresande - Anders Bylund 2014

 

Att öka andelen resor med kollektivtrafik är en del av arbetet mot ett ekologiskt hållbart Luleå enligt kommunens översiktsplan och vision Luleå 2050.