Trafiksäkerhetsarbete i Luleå

Statistik från sjukhus och polis underlag för åtgärder

Sammanställning av olycksstatistik från Polis och Sunderby sjukhus ger oss underlag för att jobba med konkreta åtgärder för en ökad trafiksäkerhet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa rapporten:

För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att bilisterna anpassar hastigheten efter trafiksituationen. Åtgärder för att åstadkomma detta är till exempel cirkulationsplatser och upphöjda övergångsställen ("gupp"). Det pågår också en översyn av hastighetsgränserna i tätorten.

Vi jobbar med olika typer av förebyggande arbete för ökad trafiksäkerhet. I utrednings och planeringsskedet för nybyggnation så använder vi oss dels av erfarenheter från tidigare utförda arbeten. Utredning, planering och planarbete går vidare till upphandling av arbeten och resulterar i om-och nybyggnationer med ökad trafiksäkerhet.


Gående och cyklister i flest olyckor

Den största andelen av de som skadas i trafiken är gående och cyklister som halkat eller ramlat utan att någon annan varit inblandad i olyckan. Därför är drift- och underhållsinsatserna  mycket viktiga för trafiksäkerheten.
I vårt dagliga arbete med drift och underhåll av vägar och gång-och cykelvägar så förbättras trafiksäkerheten genom insatser på:

  • Belysning
  • Trafikljus
  • Vägräcken
  • Skyltning
  • Asfaltering
  • Plogning, sandning  och sopning av vägbanor
  • Rensning av diken
  • Siktförbättring
  • Dagvattenbrunnar underhålls för en torr och säker vägbana