Trafiksäkerhetsarbete i Luleå

- Äntligen, säger många av de gående som passerat längs Mjölkuddsbanken och sett killarna från BDX montera räcke mellan gångvägen och den hårt trafikerade Bodenvägen in mot city.
- Detta är nog den mest efterfrågade trafiksäkerhetsåtgärden i Luleå de senaste 5 åren, säger Anders Stenlund, sektionschef gatudriften på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Här ser vi Daniel Larsson och Janne Lundberg som slår räcke.

Här ser vi Daniel Larsson och Janne Lundberg som slår räcke.

Det som byggs i år (2015) är ca 700 m vägräcke längs Bodenvägen räknat från korsningen mot Mjölkudden till övergångstället vid trafikljusen mot Gammelstadsvägen. Arbetet med delsträcka ett beräknas vara klart onsdag före jul.
Räcket på plats kostar drygt 1 500 kr/m.

-Resterande räcke på sista 300 m fram till kulturhusrondellen hoppas vi kunna bygga under 2016, säger Anders Stenlund, sektionschef gatudrift på Stadsbyggnadsförvaltningen

700 meter räcke har Alf Johansson och Mikael Nilsson dragit längs Mjölkuddsbanken.

700 meter räcke har Alf Johansson och Mikael Nilsson dragit längs Mjölkuddsbanken.

Statistik från sjukhus och polis underlag för åtgärder

Sammanställning av olycksstatistik från Polis och Sunderby sjukhus ger oss underlag för att jobba med konkreta åtgärder för en ökad trafiksäkerhet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa rapporterna:

För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att bilisterna anpassar hastigheten efter trafiksituationen. Åtgärder för att åstadkomma detta är till exempel cirkulationsplatser och upphöjda övergångsställen ("gupp"). Det pågår också en översyn av hastighetsgränserna i tätorten.

Vi jobbar med olika typer av förebyggande arbete för ökad trafiksäkerhet. I utrednings och planeringsskedet för nybyggnation så använder vi oss dels av erfarenheter från tidigare utförda arbeten. Utredning, planering och planarbete går vidare till upphandling av arbeten och resulterar i om-och nybyggnationer med ökad trafiksäkerhet.

Gående och cyklister i flest olyckor

Den största andelen av de som skadas i trafiken är gående och cyklister som halkat eller ramlat utan att någon annan varit inblandad i olyckan. Därför är drift- och underhållsinsatserna  mycket viktiga för trafiksäkerheten.
I vårt dagliga arbete med drift och underhåll av vägar och gång-och cykelvägar så förbättras trafiksäkerheten genom insatser på:

 • Belysning
 • Trafikljus
 • Vägräcken
 • Skyltning
 • Asfaltering
 • Plogning, sandning  och sopning av vägbanor
 • Rensning av diken
 • Siktförbättring
 • Dagvattenbrunnar underhålls för en torr och säker vägbana

Ökad trafiksäkerhet med färre övergångsställen

Tekniska nämnden beslutade i juni 2010 att plocka bort ett antal övergångsställen i Luleå. Bakgrunden är att man kan se att antalet olyckor blir större om det finns ett övergångsställe eftersom många människor kliver rätt ut utan att se sig om ordentligt. Detta eftersom man förväntar sig att bilarna ska stanna.
 
Idag används övergångsställen som en framkomlighetsåtgärd, det vill säga på platser där det annars kan vara svårt att ta sig över på grund av mycket biltrafik. Det används alltså inte som en trafiksäkerhetsåtgärd.