Trafikbuller

Tyvärr upplever en del luleåbor en störning från trafikbuller. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att minska störningen för de värst drabbade.

Enligt beslut i riksdagen ska åtgärder i första hand sättas in då bullernivån (medelljudnivån över dygnet) är 65 dBA eller högre vid bostadens fasad. Luleå kommun har i sin trafikbullerplan, antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29, ställt upp ett långsiktigt mål att sätta in åtgärder för alla bostäder utsatta för en bullernivå på 60 dBA eller högre.

Bullerplank

Tekniska förvaltningen har under 2000-talet sammantaget byggt 4,6 kilometer bullerplank ute i bostadsområdena. I dagsläget kvarstår endast ett fåtal sträckor där bullernivån är 60 dBA eller högre och där bullerplank är en möjlig lösning.


Bidrag för åtgärder på fönster och ventilation

I vissa fall kan bullerplank inte användas som åtgärd för att minska bullernivån, detta gäller främst i centrum där husen är för höga och står för nära gatorna. Lösningen blir då bullerdämpning av husets fasad för att minska bullernivån inomhus. Kommunfullmäktige har därför beslutat att ge bidrag till fastighetsägare för åtgärder på fönster och ventilation. För att kunna få bidrag krävs följande:

  • Fastigheten är utsatt för en medelljudnivå på 65 dBA eller högre utomhus vid fasad OCH
  • Fastigheten är utsatt för en medelljudnivå inomhus på 31 dBA eller högre