Resvanor

Resvaneundersökning avslöjar oss. Antalet resor har ökat totalt sett och medelsträckan för en resa med bil har blivit kortare. Undersökningen ligger till grund för utvecklingen av Luleås vägar, kollektivtrafik och gång- och cykelbanor.

Bakgrund

Under perioden 1999-2009 har Luleå kommun bedrivit olika projekt för att öka andelen resor med cykel, till fots och med buss. Syftet med dessa projekt var att minska andelen korta resor med bil och även att bilresorna skulle bli mer energieffektiva.

Resvaneundersökningen 2010 visar en del skillnader i resvanorna jämfört med år 2000 och 2005. Till exempel har resandet med buss och till fots ökat och resandet med bil har minskat.

Stödet för satsningar på buss- och gång/cykeltrafik före biltrafik har också ökat. Men samtidigt har antalet resor ökat totalt och medelsträckan för en resa med bil har blivit kortare.

Arbetet för hållbart resande i Luleå ska fortsätta. Resvaneundersökningens resultat kommer att användas för att planera Luleås utveckling och ger kunskap till ansvariga för planering, vägar, kollektivtrafik, cykelbanor med mera.