Trafiksäkerhet

Det finns flera olika trafikanter att ta hänsyn till när man talar om trafik. Bilister, cyklister, gångtrafikanter till exempel.
Det är med andra ord många som ska samsas om utrymmet och det gäller att ha koll på vilka regler som ska följas.
Vårt mål är att få ned olyckstalet till noll och därför satsar vi stort på att göra kommunens gång- och cykelvägar säkrare för alla.

Olyckor mellan oskyddade trafikanter

2013 10 skadade i olyckor mellan oskyddade trafikanter (totalt 653 skadade)

2014 5 skadade i olyckor mellan oskyddade trafikanter (totalt 544 skadade)

Vad säger trafikreglerna

Cykelbana

 • Väg eller del av väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II
 • Bilförare har väjningsplikt mot alla som är på cykelbanan. Man ska alltså även stanna och släppa över cyklister och mopedister. (TrF 3 kap 59 §)

Cykelpassage

 • Hette tidigare cykelöverfart
 • När bilföraren närmar sig en cykelpassage ska hen anpassa farten så att ingen fara uppstår för de som befinner sig på passagen. (TrF 3 kap 61§)
 • Cyklisten har väjningsplikt mot bilförarna.

Cykelöverfart

 • Ny sedan 2014-09-01
 • Bilföraren har väjningsplikt mot cyklister och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. (TrF 3 kap 61a§)
 • Märks ut med B8, M14 och M16.
 • Trafikmiljön ska vara utformad så att passerande fordon inte håller högre hastighet än 30 km/h.

Korsande (genomgående) cykelbana

 • Cykelbanan är överordnad tvärgatan och fortsätter därför i samma höjd över gatan som på ömse sidor.
 • Cykelbanans beläggningsyta är genomgående och densamma som på ömse sidor om tvärgatan
 • Tvärgatans kantsten är inte förlängd över cykelbanan.
 • Det får inte finnas vägmarkeringar/vägmärken för cykelöverfart/
  cykelpassage eller övergångsställe på platsen