Natur

Råneå älv

Älvdalen

Råne älvdal omfattar, likt de andra norrländska skogsälvarna, flera
naturzoner. Här kallade skärgård, kustland och skogsland.
Tilläggas kan att om vi betraktar källområdet uppströms Råneträsk,
att Dundret nära Gällivare centralort med sitt lågfjäll ligger inom
"synhåll" från älvdalen. 

Råneälven

Råne älv sammanbinder älvdalen.
Älven är ca 210 km lång och med ett avrinningsområde om drygt
4.200 km², har en fallhöjd om 361 m räknat från Råneträsk till
havet.

Vattenföringen är i genomsnitt 41 m³ per sekund men med stor årlig
variation. Som mest rör det sig om 840 m³ vid mynningen, som minst
3 m³. Det betyder att variationen är extrem för svenska förhållanden.
Orsaken är den stora arealen myrar som håller kvar vatten under
normala förhållanden samt den ringa förekomsten av sjöar som skulle
kunna magasinera vatten under vårflod.

Älven har ett brant lopp i sin mellersta del, från Polcirkeln till Valvträsket. 

Hav och kust

Hav och skärgård har historiskt sett upptagit en stor del av älvdalen.
Högsta kustlinjen ligger ungefär 190 m över nuvarande havsyta,
vilket betyder att vid inlandsisens avsmältning låg havsstranden
strax uppströms "Överselet".

Idag ser vi, att ovanför denna kustlinje, är moränen orörd. I nedre
älvdalen har havsvågorna svallat och därmed skapat klapperstensfält
och bevarade s k kalottberg som "Snöberget" vid Niemisel, en gång
en ö i havet.

Vidare har vågorna transporterat finkornigt material som sedimenterat
i skyddade lägen och numera utgör jordbruksmark.

I "Valvträskets" övre del har skapats ett delta som fortfarande växer
tack vare älvens transport av sediment.

Skärgården liksom kustlandet av idag, är en flack landhöjningskust
och omfattar dagens kustområde, ibland definierat som området
öster om E 4.

Egentligen kan vi tala om en kustslätt, som ingår i ett område
mera översiktligt kallat för Norra Norrlands berg-, morän-
och sedimentområde.

Flackheten framgår av, att nedre älvsträckan om 40 km från
"Överstbyträsket" vid Gunnarsbyn till havet faller endast 27 m.
Således har, p g a landhöjningnen, vid olika tider och på skilda platser
existerat en speciell havsstrandmiljö. Idag kännetecknad av t ex
bottenhavsmalört, men även i kulturavseende, av att sjöbodar numera
står skilda från stranden.

Kustlandet eller kustbygden i egentlig mening, kännetecknas av
samspelet mellan lägre liggande älvdal och högre belägen oftast
moräntäckt skogsmark.
Härvid bildar moränryggar talrika uddar och näs i älven. Där återfinns
oftast en äldre välbevarad odlingsbygd, varför hela älvdalen från
Böle till Niemisel av länsstyrelsen utpekats som skyddsvärt
kulturlandskap

Skogslandet

Skogslandet omfattar övriga delar av Råne älvdal och Råneå församling.

Karaktäristiskt är att älven får ett brantare lopp. På den 40 km långa
sträckan mellan Mårdsel och Gunnarsbyn faller älven från 160 m till
27 m över havet.

Övriga delar av skogslandet uppvisar moränmark, ofta rik på sjöar och
myrar, där jordbruk och bebyggelse är ringa.