Forntid - medeltid

Gjutformshalvan från Sörbyn, på bilden till vänster, avslöjar att Ananinokulturen i Ryssland inte var helt okänd inom kommunen.
En gjutform visar till skillnad från andra föremål, att ny teknik hade införts.

Stenåldern

Under stenåldern var bosättningen ofta bunden till havs- och älvstrand. Det betyder för Råneås del, att i takt med landhöjningen, har havsstranden förflyttats från väster mot öster, inom större delen av området.

Strandbundna boplatser, ungefär 4000 år gamla, finns därför vid t ex
Heden nära Orrbyn samt vid Niemisel. I Heden gällde boplatsläget ett
sund med boende på lättdränerad sandmark.
Vid Niemisel gällde istället lokalisering vid en fors, längst in i den dåtida
havsviken. 

Fornlämningar

I älvdalen har hittats sk nordbottniska redskap. En form av hackliknande
stenverktyg, bl a vid Abrahamsån. Vidare finns rösen och stensättningar
från bronsåldern samt boplatsgropar från järnåldern.
Ett särpräglat fynd är en gjutform av sten från Sörbyn (se bilden). Fyndet
visar på kontakter med en östlig bronskultur, strax före vår tideräknings
början.
Vid den nuvarande kusten förekommer ett halvdussin s k tomtningar.
Ovala stenvallar med oregelbunden ovansida kring, ofta en plan yta,
som hör till en säsongbunden bosättning från järnålder och äldre medeltid.

Sådana finns bl a vid Jämtön. I övrigt är talrika lämningar från historisk
tid kända från socknen. 68 fornlämningar nämns, med markerad
begränsning och klassade som byggnadslämningar.

120 fornlämningar är hänförda till "övrigt". 

Medeltiden

Under medeltiden träder området fram i de historiska källorna.
Det är klargjort att första omnämnandet av Råneå  (in rano) sker 1339.
Två namngivna bönder, Thorfast och Arner, uppträder som vittnen i ett
testamente till förmån för domkyrkobygget i Uppsala. Av detta får man
intrycket att åtminstone en jordbruksby fanns i älvdalen och i det fallet
vid mynningen.
Den fortsatta utvecklingen känner vi endast sporadiskt, eftersom först
1543 finns en uppgift om existensen av tio byar inom församlingen.