Risslan - nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter

I Porsödalens industriområde byggs för att placera en ny station för räddningstjänsten och SOS Alarm. Entreprenör i samverkan med Luleå kommun är PEAB. Inflyttning Räddningstjänst, Ambulans och SOS Alarm sker i november 2020. Markarbete pågår i området till oktober 2021.

Projektledarna Jens Engberg Luleå kommun och Jonas Haapaniemi Peab, berättar om vad som är på gång i området sommaren 2018 och framåt.

Nya trafiklösningar byggs

Det aktuella planområdet är en del av Porsödalen och avgränsas av järnvägen i väster, Haparandavägen i öster, befintligt industriområde i söder samt Björkskataleden och befintligt industriområde i norr. Området består av en skogsklädd höjd och gatumark.

I planen möjliggörs även nya trafiklösningar med bland annat cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar.

I höger spalt kan du välja vad du vill läsa om i projekt Risslan.

Tidplan

April 2018 Entreprenör mark, PEAB kontrakterade

Vår/sommar mark, 2018 projektering, tillstånd, anmälningar

Produktionsstart mark beräknas till augusti 2018.

Mars 2019 entreprenör fastighet upphandlad

Maj 2019 byggstart fastighet.

Hela projektet ska enligt nuvarande tidplan vara helt färdigställt i oktober 2021, inflyttning Räddningstjänst, Ambulans och SOS Alarm i november 2020.

Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Återställ
Kontaktuppgifter
Återställ
Handlingar