Risslan - nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utökning av Porsödalens industriområde. De tillkommande ytorna är aktuella för etablering av industri/verksamhet och/eller en återvinningscentral, återvinningsmarknad samt ny brandstation.

Det aktuella planområdet är en del av Porsödalen och avgränsas av järnvägen i väster, Haparandavägen i öster, befintligt industriområde i söder samt Björkskataleden och befintligt industriområde i norr. Planområdet utgörs till stor del av planlagd naturmark i form av en skogsklädd höjd samt befintlig gatumark.

Antagande

Här kan du ta del av aktuella handlingar:
Utökning av Porsödalens industriområde med plats för ny brandstation


Projektledare:
Jenny Widmark
0734126460

Frågor kring planförslaget:
Planarkitekt Daniel Rova 0920-45 37 04, daniel.rova@lulea.se

Frågor kring ansökan om miljötillstånd för ny återvinningscentral:
VD Erik Öhrling 0920-25 09 01