Resecentrum

Resecentrum. Fiktiv framtid.

Senaste nytt 2018-01-10

Samarbete för att utveckla stationsområdet i Luleå

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 15 januari 2018 en avsiktsförklaring med Jernhusen om ett resecentrum i Luleå.
I avsiktsförklaringen Luleå bangård och resecentrum dokumenteras den gemensamma ambitionen att skapa ett attraktivt resecentrum samt en stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser i östra delarna av Luleå centrum.

–Avsiktsförklaringen med Jernhusen är ytterligare ett steg mot att utveckla området kring den befintliga järnvägsstationen till ett centrum för hållbart resande och nya bostäder vid Östra stranden, säger kommunalråd Lenita Ericson.

Luleå kommun tecknade en liknande avsiktsförklaring med Trafikverketlänk till annan webbplats för ett år sedan. Resecentrum kan byggas under förutsättning att pengarna beviljas. Trafikverket lämnade i höstas förslag till regeringen om ombyggnation av personbangård på Luleå Central och flytt av personvagnsuppställning som möjliggör för ett nytt resecentrum. Regeringen förväntas fatta beslut under våren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar även ett ärende som avser att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för Östra stranden och resecentrum. Syftet med planprogrammet är att genom dialog och samverkan skapa förutsättningar för att Östra stranden omvandlas från järnvägsområde till ett område med resecentrum, bostäder, handel och kontor.

Kontaktperson pressinformation:

Lenita Ericson, kommunalråd, 072 725 10 24

Bilaga 1: Illustration av ett möjligt scenario för östra delen av Luleå centrum inklusive resecentrum

Bilaga 1: Illustration av ett möjligt scenario för östra delen av Luleå centrum inklusive resecentrum

 

Ett nytt resecentrum i Luleå planeras i området i Storgatans förlängning österut. Det anger kommunen i den politiskt beslutade målbilden för hur östra delen av Luleå centrum ska omvandlas.

 

Bilaga 3: Illustration av möjliga ytor för bussar

Bilaga 3: Illustration av möjliga ytor för bussar

 

Målbild Luleå Resecentrum

Resecentrumet ska vara både en bekväm bytespunkt för resandet, men också en helt integrerad del av Luleå centrum och stadslivet. Det innebär att bostäder, kontor, olika typer av service och kommersiella funktioner ska byggas hela vägen längs Storgatan fram till resecentrum - till och med genom det och vidare ner till vattnet.

Resecentrum har per definition den bästa tillgången till kollektivtrafik och är därför en viktig entré till hela Luleå centrum och dess utbud. Resecentrumet och området runt ska leva under årets alla dagar och (nästan) under dygnets alla timmar. Floras kulle kan bli den nya resecentrumparken och utvecklas för att stärka och lyfta hela området.

Stationsbyggnaden med sina funktioner blir navet i östra delen av Luleå centrum. Här ska alla trafikslag mötas - tåg, buss, cykel, gående och bil - som ett monument över det moderna livet där rörlighet och hållbarhet förenas. Självklart behöver en sådan byggnad vara ett av stadens viktigaste och mest minnesvärda landmärken. En byggnad med de allra högsta ambitionerna då det gäller miljöteknik, gestaltning, tillgänglighet och trivsel.

 

Bilaga 3: Illustration av huvudstråk och ytor för cykeltrafik

Bilaga 3: Illustration av huvudstråk och ytor för cykeltrafik

Bilaga 3: Illustration av möjliga stråk och ytor för bilar

Bilaga 3: Illustration av möjliga stråk och ytor för bilar

 

Genomförande och tidplan

Etapp 1: Resecentrum och kvarteret Loet. I Resecentrum ingår byggnad, plattformer, passage under järnväg samt anslutnings- och uppställningsytor för buss, cykel och bil.

  • Projektet innehåller åtgärder som behöver genomföras i ett samarbete mellan Luleå kommun, Trafikverket och andra aktörer. Trafikverket genomför under 2016 en s.k åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Åtgärdsvalsstudien görs i samarbete med Luleå kommun och syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för projektets finansiering. För att Trafikverket ska kunna finansiera de spårombyggnationer m.m. som krävs måste objektet därefter inarbetas i den nationella transportplanen. Läs mer på www.trafikverket .se
  • Detaljplanläggning, Projektering och byggande av Resecentrum samt tillhörande spårombyggnad kan genomföras när finansieringen av Trafikverkets åtgärder är klarlagda.
  • Under tiden gör kommunen fördjupade utredningar kring bland annat ägande- och finansieringsfördelning, förberedelser för detaljplanläggning m.m.

Etapp 2: Området väster om järnvägen och Östra stranden

  • För att utveckla området väster om järnvägen på det sätt som anges i kommunens måldokument krävs att en ny lösning för spårområdet inkl nytt resecentrum är genomförd
  • Detaljplanering, markbyggnadsåtgärder ( t ex sanering), påbörjas när förutsättningarna för etapp 1 klarläggs.

Kontakt

Projektledare Katja Uusitalo Strömberg
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning Projektutveckling
katja.uusitalo.stromberg@lulea.se
Tf: 072 734 24 29