Projekt Gång- och cykelväg

Målet är att öka andelen resor som görs med cykel.Varje år satsar vi på att göra trafikåtgärder bland de befintliga gång- och cykelvägarna. Dessa syftar till att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten till olika målpunkter och till övriga cykelnätet.

Vi arbeter med gång- och cykelbanor i Luleå på flera olika fronter. Till exempel bygger vi om stråk och bygger nya gc-vägar varje år. Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik. Allt för en tryggare trafikmiljö. Breddning av gång-och cykelväg är absolut nödvändig i syfte att hålla god standard och en trygg trafikmiljö för såväl fotgängare som cyklister.

Planerade gång- och cykelvägsprojekt

Återställ
2018- 2020