Luleå kommun logo

Porsön i fokus

Porsön är en stark och livskraftig stadsdel med unik mångfald och ett rikt samhällsliv. Mötesplatserna i Porsö centrum är stadsdelens hjärta och de omkringliggande grönområdena dess lungor. Porsön är Luleås centrum för kunskap, utveckling och innovation. Universitetet lockar studenter och besökare från hela Sverige och världen. Universitetet är viktigt för Luleås och Norrbottens utveckling. Porsön har en egen identitet som stadsdel. Identiteten skapas av människorna som bor, arbetar och studerar här.
Banner med Porsön i fokus
Kunskapens bro som går mellan Porsö centrum och universitetsområdet föreslås att göras om och i planen finns en soltrappa vid Porsö centrum. Illustration: aochdarkitekter

Kunskapens bro som går mellan Porsö centrum och universitetsområdet föreslås att göras om och i planen finns en soltrappa vid Porsö centrum. Illustration: aochdarkiteker

Senaste nytt på Porsön

Avstängd gång- och cykelväg längs Porsö strand
2022-09-26 -- 2022-10-31

Nu påbörjas förbättringsåtgärder på Porsö strandväg.
Maskiner och byggtrafik vistas i området under perioden
2022-09-26 tom 2022-10-31

Vänligen välj en annan väg!

Arbetet ingår i Luleå kommuns upprustning av Porsön. Entreprenaden utföras av Vägsäk AB

♻️ Återbruk av stenplattor

Stenplattor för avhämtning i hörnet vid ICA-parkeringen.

Stenplattor för avhämtning i hörnet vid ICA-parkeringen.

♻️ Vi bygger om Porsö centrum och river upp de gamla stenplattorna som legat på platsen. I stället för att kasta dem, hoppas vi att de kan återanvändas.

♻️ Plattorna är gjorda i sjösten och är från 1970-talet. De varierar i storlek men kan bli fina i den lilla täppan eller som stengång vid odlingen.

♻️ Vi räknar med att rivningen genererar cirka 2000 m² plattor och de kommer att läggas ut för avhämtning varefter de rivs upp. Så, bli en miljöhjälte och hjälp oss återbruka dessa plattor. Först till kvarn gäller och vi garanterar inte att det finns plattor för avhämtning varje dag.

♻️ Rivningen av gångstråken i Porsö centrum pågår fram till hösten.

OBS! Avhämtning av plattorna sker på anvisad plats och det är INTE tillåtet att beträda arbetsplatsområdet.

Bild på uppbrutna stenplattor

Bilder från bygget

Bild på Porsö centrum i maj
Bild på maskiner som arbetar med markarbeten
Bild på arbetet med att bryta upp plattläggningen
Bild från Porsö centrum där plattorna är borttagna
Bild från Porsö centrum där plattorna är borttagna
Projektledare Emma monterar informationsskylt i Porsö centrum
Bild på arbetet med att markbereda för ny plattläggning i Porsö centrum

Nu är vi på gång

Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo har startat upprustningen av Porsö centrum. Vi arbetar i etapper och beräknar vara klar under senhösten 2023

Projektgruppen med representanter från Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo närvarade på Porsö Centrum den 8 juni och berättade för nyfika Porsöbor om hur arbetet är upplagt.

Projektgruppen för ombyggnationen fanns på plats i Porsö centrum för att prata med intresserade Porsöbor. Här ses stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson, kommunalråd Fredrik Hansson, landskapsarkitekt Viktor Väppling Luleå kommun, Patrik Samin, Svenska kyrkan och Niklas Rombe Hedlund, projektledare Lulebo

Projektgruppen för ombyggnationen fanns på plats i Porsö centrum för att prata med intresserade Porsöbor. Här ses stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson, kommunalråd Fredrik Hansson, landskapsarkitekt Viktor Väppling Luleå kommun, Patrik Samin, Svenska kyrkan och Niklas Rombe Hedlund, projektledare Lulebo

Upprustning Porsö centrum

Bakgrund till arbetet på Porsön

Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo har startat upprustningen av Porsö centrum.Vi arbetar i etapper och beräknar vara klara under senhösten 2023

Vi är många som arbetat tillsammans för att få till en genomtänkt, attraktiv renovering av Porsö centrum och Porsö strand. Vi har träffats på flera möten och pratat oss fram för att på bästa sätt ta vara på Porsöbornas åsikter och önskemål utifrån budget och möjlighet.

Ljus och trygghet har varit ledande i vårt arbete

Representanter från de kommersiella verksamheterna på området har sagt sitt. Porsöskolan, LTU, Polisen, Akademiska Hus, Räddningstjänsten, föreningar, hyresgäster och Porsöbor i allmänhet har även de talat om det som känns viktigast för dem.

Vi hoppas att denna renovering ska bli ett stort lyft för området och att många av önskemålen kan ses i större eller mindre delar av det färdiga arbetet.

NCC utför arbetet

Det är entreprenören NCC som genomför jobbet utifrån de ritningar
och visioner vi presenterat för dem.

Presentation av visionerna för etapp 2

Bibliotekstorget

Bibliotekstorget. Illustration aochdarkitekter

Bibliotekstorget. Illustration aochdarkitekter

Bibliotekstorget utgör en central samlingspunkt som ger möjlighet till både aktivitet och vila.

Upphöjda planteringslådor och träd avgränsar torgets norra del och ramar in platsen runt ett upphöjt trädäck. Träden bidrar också till att ge skugga till platsen under varma sommardagar. Med sina olika nivåer fungerar trädäcket både som scen och sittplats. På den öppna delen finns utrymme för musik- och teateruppträdanden eller föreläsningar. En ramp ger tillgänglighet för rörelsehindrade.

I skydd under ett av träden finns en permanent sittgrupp. Den öppna ytan gör att platsen enkelt kan möbleras med bord och stolar för fler sittplatser. Även mot byggnadernas fasader finns sittplatser. En lång bänk mot skolans fasad ger många möjlighet att sitta. En soffa mot fasaden i torgets västra del ger utsikt mot Kyrkotorget i öster.

Möbleringen och belysningen på Bibliotekstorget är möjlig att anpassa för olika stämningar och evenemang. Allt från en vanlig vardag då man slår sig ner i på torget och vilar eller samtalar till lässtunder, författarpresentationer, uppträdanden och andra evenemang.

Kyrkotorget

Kyrkotorget. Illustration aochdarkitekter

Kyrkotorget. Illustration aochdarkitekter

Kyrkotorgets centrala del domineras en lekskulptur. Lekplatsen avgränsas från övrig torgyta med sittbara murar. Planteringskärl med planteringar som speglar årstiden och ett träd bidrar till en grön inramning av platsen.

Kyrkan har en stor roll i livets början och livets slut. På torget fokuserar vi på aktivitet för de i livets början, för att få möjligheter för aktiviteter för alla åldrar i centrumet som helhet.

Torget utformas för att låta kyrkan, vars utformning är inspirerad av Porsöns forna jordbrukslandskap, få en möjlighet att synas och bjuda in till sin verksamhet. I samband med omdaningen av torget kommer kyrkobyggnaden och miljön vid den belysas för att skapa en trevligare och tryggare miljö.

Illustrationsplan etapp 2

Illustrationsplan Porsö centrum. WSP

Illustrationsplan Porsö centrum. WSP

Illustrationsplan Porsö centrum. WSP

Illustrationsplan Porsö centrum. WSP

Brotorget

Vy vid kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. På bilden ses den nya soltrappan som byggs i hörnet vid ICA. Illustration: aochdarkitekter

Vy vid kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. På bilden ses den nya soltrappan som byggs i hörnet vid ICA. Illustration: aochdarkitekter

Brotorget är en aktivitetsplats i två nivåer där trappor leder ned till den lägre delen i väster med schackbord och pingisbord. Planteringar och sittbara murar avgränsar torget från Porsövägen i väster.

En sittgradäng ger möjlighet till fri sittning och avgränsar även det nedre torget från det övre torget med gång- och cykeltrafik mot universitetsområdet eller parkering och busshållplats.

Förutom att Brotorget ska ge ett visuellt trevligt intryck vid centrumets kanske mest frekventerade entré, så är det också tänkt för daglig användning. Det ska vara en plats där man stannar upp och pratar med en kompis, äter sin lunch, spelar pingis (och schack) eller bara sitter på soltrappan(gradängen) och solar medan man väntar på bussen.

Kunskapens bro. Illustration: aochdarkitekter

Kunskapens bro. Illustration: aochdarkitekter

Skärmtak

Skärmtaken byggs om i centrumet för att skapa en öppnare, ljusare och tryggare miljö. De nya skärmtaken får ett kortare utstick än de tidigare och en ny belysning för att verksamheternas entréer ska bli öppnare och lättare att hitta.

Skärmtaken utförs lika, men med olika kulörer. De utförs röda på skolbyggnaden och svarta på hälsocentralen och Ica för att på så sätt hålla samman utformningen i centrumet och harmoniera med färgsättningen.

Skyltning

För att underlägga orienteringen i det täta Porsö centrum behövs tydlig skyltning. I samband med ombyggnaden av skärmtaken monteras nya, enhetliga skyltar för verksamheterna.

Orienteringstavlor monteras vid alla entréer till centrum.

Det här har hänt

Bild på arbetet med att markbereda för ny plattsättning i Porsö centrum

Det här har hänt

Luleå kommun och Lulebo startar bygget i den första etappen av upprustningen på Porsö centrum sommaren 2022. Måndag 21 februari hölls ett dialogmöte där projektet presenterade sina planer för vad som ska genomföras i år och hur man tänkt inför etapp 2 som genomförs nästa år, det vill säga 2023.

Under mötet deltog även representanter från de kommersiella verksamheterna på området samt personal från Porsöskolan, LTU, Polisen, Svenska kyrkan, Akademiska Hus, Räddningstjänsten, föreningar och hyresgäster.

Förutom projektets visning av planerna för området hölls så kallade rundabordssamtal i mindre blandade grupper där deltagarna hade möjlighet att ge sin synpunkt på det som ska utföras.

Mycket av förarbetet kring Porsö centrum är dock redan utfört. Men eftersom det finns utrymme i planeringen för att lyfta in mindre justeringar och önskemål sågs och upplevdes dessa samtal som värdefulla.

Arbetet i etapp 2 Porsö Centrum gäller området som ses på kartan.

Arbetet i etapp 2 Porsö Centrum gäller området som ses på kartan.

Logotyper

Huvudprojektägare för arbetet på Porsön är Luleå kommun, Lulebo och Svenska Kyrkan.

Fritid och kultur på Porsön

Satsning på fritidslivet på Porsön

Ett nytt utegym, gratis utlåning av sportartiklar, en nyrenoverad konstgräsplan och en nyrustad tennisplan. Allt centralt på Porsön.

Det nya utegymmet vid Stil sportcenter är öppet och gratis för alla, läs mer om utegymmet här. Länk till annan webbplats.

På Fritidsbanken i Porsöhallen finns flera tusen sportartiklar att låna, här hittar du info om utbud och öppettider. Länk till annan webbplats.

Porsöns IP har under sommaren 2022 fått ett lyft med nytt konstgräs och ny energismart belysning.

Bredvid idrottsplatsen ligger en tennisplan som under hösten 2022 helrenoveras.

Är du ute efter naturupplevelser så kan du ge dig in på vandringsleden Gammelstadsviken som startar just utanför rondellen vid Luleå Energi. Mer om Gammelstadsviken kan du läsa här. Länk till annan webbplats.

Nytt strövområde på Porsön

09 mars 2022

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar om ett nytt strövområde på Porsön.

Ett e-förslag som föreslår att kommunen gör ett strövområde mellan Berget, Sundet och snötippen på Porsön har kommit in. Förslaget har fått 132 röster.

Förslagsställaren menar att området kan bli ett trevligt strövområde om det rustas upp och gallras. Skogen är variationsrik och innehåller både skog med höga naturvärden som kan bevaras och delar som kan gallras och göras mer tillgänglig. Förslagsställaren föreslår att en parkering i anslutning till bron över Holmsundet för att göra området mer tillgängligt.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att e-förslaget är bra och inte medför avvikelse i skogsskötselplanen för området. Förslaget ligger även i linje med utvecklingsplanen för området.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats.

Barnen är i fokus

Utvecklingsplanen har barnen i fokus. I förslaget står att barn ska komma till tals när Porsön utvecklas och föräldrar på Porsön ska få stöd om det behövs. Det ska göras plats för en förskola nära skolan i Porsö centrum och det ska finnas rymliga skolgårdar.

Det ska finnas en ny mötesplats på Porsön med fokus på barn och ungas behov, där människor kan träffas, sprida information och prata. Vid teknikens hus ska man se över möjligheten att skapa platser utomhus som kan användas gratis av alla alltid, särskilt barn.

Skolor i området

I Porsön finns en LM-skola (F-6) och fyra förskolor. Porsön ingår i Björkskatans upptagningsområde tillsammans med Bensbyn - Hällbacken - Lulsundet - Örarna.

Porsöskolan Länk till annan webbplats. är en F-6 skola och finns i centrum av stadsdelen Porsön - alldeles intill LTU, Teknikens hus och Aurorum. Vi har även nära till naturen och i skolbyggnaden finns ett av Luleås två barnbibliotek. Denna unika och teknikintensiva närmiljö kännetecknar skolans verksamhet, liksom den kulturella mångfalden i området.

Lekplatser i området

Hitta lekplatserna på vår interaktiva karta Länk till annan webbplats.

 • Assistentvägens lekplats
 • Forskarvägens lekplats (Bagarstugan)
 • Mineralvägens lekplats

Porsö strand

Avstängd gång- och cykelväg längs Porsö strand
2022-09-26 -- 2022-10-31

Nu påbörjas förbättringsåtgärder på Porsö strandväg.
Maskiner och byggtrafik vistas i området under perioden
2022-09-26 tom 2022-10-31

Vänligen välj en annan väg!

Arbetet ingår i Luleå kommuns upprustning av Porsön. Entreprenaden utföras av Vägsäk AB

Dokument "Utvecklingsplan Porsön"

Luleå kommun har tillsammans med Tyréns tagit fram förslag för åtgärder vid Porsö strandstråk.

Porsö strand innan åtgärder påbörjats.

Porsö strand innan åtgärder påbörjats.

Stenpirarna ut i fjärden ska fixas till.

Stenpirarna ut i fjärden ska fixas till.

Förslag till belysning.

Förslag till belysning

Så här kan ett utegym se ut.

Så här kan ett utegym se ut.

Dokumentet är en del i det pågående arbetet med "Utvecklingsplan Porsön" som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark-, vatten- och naturområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Karta som visar vilka områden som berörs av projektet Porsö strand
INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 1

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 1

Utvecklingsplanens mål är bland annat att skapa ökad trivsel och stolthet hos de boende, skapa mötesplatser, öka tryggheten och tillgängligheten till vatten och grönska.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 2

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 2

Dokumentet är upprättat med syfte att visa på hur det vattennära strandstråket som löper längs Porsöns östra sida, här kallat Porsö strandstråk, skulle kunna utvecklas i den riktning som utvecklingsplanen beskriver.

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 3

INVENTERING & LANDSKAPSBILDSANALYS - DELSTRÄCKA 3

Stråket som studerats börjar vid Noll Kelvinbron i söder och sträcker sig upp i höjd med Porsösundets lekplats och bollplan. Dessutom har en möjlig förlängning norrut med anslutning till vägen just innan Björsbyns cykelbro inventerats övergripande.

Sträckan har inventerats och analyserats utifrån aspekter som trygghet, rumslighet, karaktär, utblickar, orienterbarhet.

Förslag på åtgärder

Här presenterar vi ett axplock av förslag till åtgärder.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

PLATS 1 ”ÄNGEN” - PLAN

PLATS 1 ”ÄNGEN” - PLAN

PLATS 2 ”STENPIREN” - PLAN

PLATS 2 ”STENPIREN” - PLAN

PLATS 3 ”UDDEN” - PLAN

PLATS 3 ”UDDEN” - PLAN

PLATS 4 ”VASSPROMENADEN” - PLAN

PLATS 4 ”VASSPROMENADEN” - PLAN

Trygghetsvandring - Porsö strand 8 december 2021

Protokollet från trygghetsvandringen längs Porsö strand som genomfördes i december 2021 finns nu på pränt. Du hittar det i den blå boxen här nedanför under rubriken "Genomförda trygghetsvandringar på Porsön".

Bakgrund

Porsö centrum är i stort behov av renovering och Porsö strand ska rustas upp. Området är slitet och upplevs av de boenden som en otrygg plats att vistas på.

Det visar bland annat de medborgardialoger och den trygghetsvandring som har genomförts.

Om projektbudgeten på 4,5 miljoner godkänns ska upprustningen av Porsö centrum delas upp i två etapper och politikerna ska nu ta ställning till den första etappen som startar under 2022.

Politiker och tjänstemän deltog även på trygghetsvandringen längs Porsö strand. Där kommer man satsa närmare 4,5 miljoner kronor varav hälften är stöd från Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen.

Se videon och hör hur de tänker.

Trygghetsvandring Porsö strand

Den åttonde december 2021 genomförde Luleå kommun tillsammans med representanter från bland andra, Polisen, Luleå Tekniska Universitet, Lulebo och Rikshem en trygghetsvandring längs Porsö strand.

Syftet med vandringen var att alla som har intresse att påverka kunde träffas, diskutera viktiga frågor, inventera vilka platser som upplevs trygga eller otrygga och därigenom tillsammans få verktyg för att utveckla tryggheten i området.

Trygghetsvandringen vid Porsö strand utgick från ett förslag på hur en upprustning i området kan genomföras. Vi ville i verkligheten pröva om förslaget känns hållbart och bidrar till ett mer tillgängligt och tryggt område att vistas i och bo nära.

Gestaltningsförslaget presenterar i en blå box här nedan.

Sammanställningen från trygghetsvandringen och era inlämnade åsikter på den digitala kartan redovisas i ett samlat dokument i början av 2022.

Vid träffen medverkade kommunpolitiker, bland andra Fredrik Hansson (S), Anja Johansson (S) och flera organisationer. Förutom Luleå kommun fanns Lulebo, Rikshem, Luleå Tekniska Universitet och Polisen på plats.

Fokus för träffen var trygghetsvandringen kring strandområdet, Porsö strand, där vi tittar på lämpliga åtgärder till en förbättrad miljö.

Våra förslag till åtgärder finns under rubrik "Gestaltningsförslag Porsön" i en blå box här nedanför. Era tankar har vi samlat in genom den digitala kartan.

Sammanställningen med era inlämnade åsikter på den digitala kartan redovisas i ett samlat dokument i början av 2022.

Gruppmöte inför trygghetsvandringen 8 december 2021

Gruppmöte inför trygghetsvandringen 8 december 2021.

Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, stadsplanering och infrastruktur och längst ut till höger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Trygghetsvandring - så här fungerar det

För att utveckla tryggheten i bostadsområden genomförs vandringar där man inventerar vilka platser som upplevs trygga och otrygga. Målet är att skapa en bättre och tryggare stad.

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Läs mer om vad som gäller för trygghetsvandringar på vår sidan om "Trygghet och folkhälsa".

Sammanställning av trygghetsvandring genomförd december 2021

I december genomfördes en trygghetsvandring längs Porsö strand. Medverkande var de boende på området som tillsammans med representanter från polisen, bostadsbolagen och kommunen promenerade på gång- och cykelvägen längs stranden. Syftet var att peka på de platser på området som upplevs otrygga och mörka.

I samband med trygghetsvandringen fick deltagarna möjlighet att lämna sina förslag till förbättringsåtgärder. Projektgruppen samlade även in förslag via en digital karta över strandområdet.

Nu har synpunkterna från vandringen samlats i ett rådgivande protokoll.

– Vi fick in flertalet bra synpunkter som vi ska försöka åtgärda, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman som var en av representanterna från Luleå kommun.

Eftersom många redan idag använder strandområdet och fler önskar göra det handlade många av synpunkterna om tillgänglighet och attraktiva samlingspunkter. Fler sittplatser, grillplatser, utgym och breddning av själva gång- och cykelvägen. Många ville även att grönområdet ska skötas bättre och att gräset ska klippas oftare.

– Ängen på udden och grönområdet vid Lillporsön är populärt att använda som plats för picknic på sommaren, säger projektledaren Emma Sailamaa från Stadsbyggnadsförvaltningen. – Det finns också önskemål om att rusta upp stranden kring den gamla piren.

Karta som visar bron mellan Porsön och Björkskatan

Mer belysning önskas

Belysningen upplevdes som väldigt sparsam efter Noll – Kelvinbron* och slogs fast som en viktig åtgärd till förbättring. Funderingar kring påverkan på det rika fågellivet vid stranden och Björsbyfjärden togs upp i samband med dragning av nya VA- ledningar och placering av fågeltorn i närheten av radhusen ansågs inte önskvärt. – Fågeltorn och gångstig nära radhusen var inte populärt eftersom de skulle hamna för nära bostäderna, säger Michael Öhman.

*Gångbron mellan Porsön och Björkskatan är bland studenterna känd som "Noll-kelvinbron". De isande vindarna vintertid har givit upphov till talesättet att grader Celsius tycks omvandlas till samma gradtal Kelvin när man kommer från Porsön mot Björkskatan.

Gestaltningsförslaget som utgångspunkt

Luleå kommun har tillsammans med Tyréns tagit fram förslag för åtgärder vid Porsö strandstråk. Dokumentet är en del i det pågående arbetet med "Utvecklingsplan Porsön" som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark-, vatten- och naturområden ska användas, utvecklas och bevaras. Gestaltningsförslaget för Porsö strand finns att läsa längre ned på sidan.

Protokoll vandring längs Porsö strand december 2021

Protokollet från trygghetsvandringen längs Porsö strand som genomfördes i december 2021 finns nu på pränt. Du hittar det i den blå boxen här nedanför under rubriken "Genomförda trygghetsvandringar på Porsön".

2022-01-13

Förslag - Upprustning av Porsö centrum

Nu föreslås upprustningen av Porsö centrum starta. Arbetet delas in i två etapper och första etappen startar under året. Bland annat ska Kunskapens bro rustas. Politikerna i stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet vid årets första möte den 13 januari 2022.

Upprustningen av Kunskapens bro i Porsö centrum är ett av de prioriterade åtgärderna som ingår i den första etappen.

Upprustning av Porsö centrum påbörjas

Upprustningen av Porsö centrum delas upp i två etapper och politikerna ska nu ta ställning till den första etappen som startar under 2022. Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 4,5 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd.

Porsö centrum är i stort behov av renovering. Området är slitet och upplevs av boenden som en otrygg plats att vistas på, det visar bland annat de medborgardialoger som har genomförts. En utvecklingsplan för Porsön. Länk till annan webbplats. är under framtagande och samråd pågår fram till 31 januari. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 att utöka stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 med 15 miljoner kronor, specifikt riktad till upprustningen av Porsö centrum.

För att upprustningen ska kunna starta 2022 föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att projektet delas upp i två etapper, där etapp ett omfattar de platser som är i störst behov av underhåll och som är rimligt att hinna med under 2022. I det ingår bland annat upprustning av Kunskapens bro, ny belysning samt ny markbeläggning längs stråket utanför ICA och vid Old Brodies.

Under våren 2022 kommer Luleå kommun, Lulebo och Svenska Kyrkan att tillsammans ta fram ett förslag för nästa del av upprustningen av Porsö centrum. Dialoger kommer att hållas med barn och unga, lokala verksamheter och fokusgrupper.

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering o infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering o infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Boverket beviljar bidrag till Porsö strand

2021-11-16

Pengar till Porsön

Upprustningen av Porsö strand kommer allt närmare. Inte minst tack vare Boverkets stöd på över två miljoner kronor som projektet beviljats inom ramen för gröna och trygga samhällen. - Det är nu viktigt att vi tillsammans med andra aktörer planerar vidare och utvecklar ett attraktivt Porsön som kan skötas och underhållas på ett effektivt och hållbart sätt, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Detta motsvarar 50 procent av den beräknade totalkostnaden för de stödberättigade åtgärderna som uppgår till cirka 4 390 000 kronor.

– Luleå kommun har genom åren rustat upp samtida bostadsområden såsom Hertsön och Björkskatan. Nu är det Porsöns tur och vi har avsatt medel för att skapa nya mötesplatser, förstärka tillgängligheten och skapa en tryggare stadsdel. Att vi dessutom fått bidrag från Boverket gör det givetvis enklare, säger Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Med pengarna som projektet fått beviljat genom Boverket åtar sig projektet att:

 • Platsnära information och tillgänglighet förbättras.
 • Trygghet skapas i form av ett bredare och jämnare gångstråk.
 • Ny belysning införskaffas.
 • Gallring i naturmark utförs och att ängsytor iordningsställs.
 • Ett befintligt dikessystem bör ses över med syfte att förstärka fria vattenvägar.
 • Tre nya mötesplatser utvecklas med fler sittplatser och platser som ger ökad vattenkontakt.

– Det gläder oss att vi fått detta bidrag som stärker projektets syfte att kombinera naturvärden som finns längs stranden med ökad tillgänglighet och en tryggare miljö att vistas i där tillskapande av attraktiva mötesplatser bidrar till en god miljö för boende och besökare, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman som arbetar med miljön på Porsön.

Beslutsmotiveringar

Stödet från Boverket beviljades för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar. I motiveringen lyftes även målet att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

– Boverket anser att ert projekt har goda förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja syftet med stödet. Därför beviljas ni stöd för projektet, tillägger de i skrivelsen.

I december genomfördes en trygghetsvandring längs Porsö strand. Medverkande var de boende på området som tillsammans med representanter från polisen, bostadsbolagen och kommunen promenerade på gång- och cykelvägen längs stranden. Syftet var att peka på de platser på området som upplevs otrygga och mörka.

I samband med trygghetsvandringen fick deltagarna möjlighet att lämna sina förslag till förbättringsåtgärder. Projektgruppen samlade även in förslag via en digital karta över strandområdet.

Nu har synpunkterna från vandringen samlats i ett rådgivande protokoll.

– Vi fick in flertalet bra synpunkter som vi ska försöka åtgärda, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman som var en av representanterna från Luleå kommun.

Eftersom många redan idag använder strandområdet och fler önskar göra det handlade många av synpunkterna om tillgänglighet och attraktiva samlingspunkter. Fler sittplatser, grillplatser, utgym och breddning av själva gång- och cykelvägen. Många ville även att grönområdet ska skötas bättre och att gräset ska klippas oftare.

– Ängen på udden och grönområdet vid Lillporsön är populärt att använda som plats för picknic på sommaren, säger projektledaren Emma Sailamaa från Stadsbyggnadsförvaltningen. – Det finns också önskemål om att rusta upp stranden kring den gamla piren.

Mer belysning önskas

Belysningen upplevdes som väldigt sparsam efter Noll – Kelvinbron* och slogs fast som en viktig åtgärd till förbättring. Funderingar kring påverkan på det rika fågellivet vid stranden och Björsbyfjärden togs upp i samband med dragning av nya VA- ledningar och placering av fågeltorn i närheten av radhusen ansågs inte önskvärt. – Fågeltorn och gångstig nära radhusen var inte populärt eftersom de skulle hamna för nära bostäderna, säger Michael Öhman.

*Gångbron mellan Porsön och Björkskatan är bland studenterna känd som "Noll-kelvinbron". De isande vindarna vintertid har givit upphov till talesättet att grader Celsius tycks omvandlas till samma gradtal Kelvin när man kommer från Porsön mot Björkskatan.

Gestaltningsförslaget som utgångspunkt

Luleå kommun har tillsammans med Tyréns tagit fram förslag för åtgärder vid Porsö strandstråk. Dokumentet är en del i det pågående arbetet med "Utvecklingsplan Porsön" som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark-, vatten- och naturområden ska användas, utvecklas och bevaras. Gestaltningsförslaget för Porsö strand finns att läsa längre ned på sidan.

Protokoll vandring längs Porsö strand december 2021

Protokollet från trygghetsvandringen längs Porsö strand som genomfördes i december 2021 finns nu på pränt. Du hittar det i den blå boxen här nedanför under rubriken "Genomförda trygghetsvandringar på Porsön".

2022-01-13

Förslag - Upprustning av Porsö centrum

Nu föreslås upprustningen av Porsö centrum starta. Arbetet delas in i två etapper och första etappen startar under året. Bland annat ska Kunskapens bro rustas. Politikerna i stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet vid årets första möte den 13 januari 2022.

Upprustningen av Kunskapens bro i Porsö centrum är ett av de prioriterade åtgärderna som ingår i den första etappen.

Upprustning av Porsö centrum påbörjas

Upprustningen av Porsö centrum delas upp i två etapper och politikerna ska nu ta ställning till den första etappen som startar under 2022. Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 4,5 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd.

Porsö centrum är i stort behov av renovering. Området är slitet och upplevs av boenden som en otrygg plats att vistas på, det visar bland annat de medborgardialoger som har genomförts. En utvecklingsplan för Porsön Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. är under framtagande och samråd pågår fram till 31 januari. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 att utöka stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 med 15 miljoner kronor, specifikt riktad till upprustningen av Porsö centrum.

För att upprustningen ska kunna starta 2022 föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att projektet delas upp i två etapper, där etapp ett omfattar de platser som är i störst behov av underhåll och som är rimligt att hinna med under 2022. I det ingår bland annat upprustning av Kunskapens bro, ny belysning samt ny markbeläggning längs stråket utanför ICA och vid Old Brodies.

Under våren 2022 kommer Luleå kommun, Lulebo och Svenska Kyrkan att tillsammans ta fram ett förslag för nästa del av upprustningen av Porsö centrum. Dialoger kommer att hållas med barn och unga, lokala verksamheter och fokusgrupper.

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering o infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras. På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering o infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Boverket beviljar bidrag till Porsö strand

2021-11-16

Pengar till Porsön

Upprustningen av Porsö strand kommer allt närmare. Inte minst tack vare Boverkets stöd på över två miljoner kronor som projektet beviljats inom ramen för gröna och trygga samhällen. - Det är nu viktigt att vi tillsammans med andra aktörer planerar vidare och utvecklar ett attraktivt Porsön som kan skötas och underhållas på ett effektivt och hållbart sätt, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Detta motsvarar 50 procent av den beräknade totalkostnaden för de stödberättigade åtgärderna som uppgår till cirka 4 390 000 kronor.

– Luleå kommun har genom åren rustat upp samtida bostadsområden såsom Hertsön och Björkskatan. Nu är det Porsöns tur och vi har avsatt medel för att skapa nya mötesplatser, förstärka tillgängligheten och skapa en tryggare stadsdel. Att vi dessutom fått bidrag från Boverket gör det givetvis enklare, säger Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Med pengarna som projektet fått beviljat genom Boverket åtar sig projektet att:

 • Platsnära information och tillgänglighet förbättras.
 • Trygghet skapas i form av ett bredare och jämnare gångstråk.
 • Ny belysning införskaffas.
 • Gallring i naturmark utförs och att ängsytor iordningsställs.
 • Ett befintligt dikessystem bör ses över med syfte att förstärka fria vattenvägar.
 • Tre nya mötesplatser utvecklas med fler sittplatser och platser som ger ökad vattenkontakt.

– Det gläder oss att vi fått detta bidrag som stärker projektets syfte att kombinera naturvärden som finns längs stranden med ökad tillgänglighet och en tryggare miljö att vistas i där tillskapande av attraktiva mötesplatser bidrar till en god miljö för boende och besökare, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman som arbetar med miljön på Porsön.

Beslutsmotiveringar

Stödet från Boverket beviljades för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar. I motiveringen lyftes även målet att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

– Boverket anser att ert projekt har goda förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja syftet med stödet. Därför beviljas ni stöd för projektet, tillägger de i skrivelsen.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Utvecklingsplanen ställs ut på Poröns bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Detta är på gång i närtid

Initialt ska arbetet med upprustningen av Porsön starta med en trygghetsvandring längs Porsö strand där ett flertal representanter från kommunen och olika organisationer medverkar. Dessutom ställs förslag till utvecklingsplan för Porsön ut för samråd under tiden 22 november 2021 – 31 januari 2022.

Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på kommunens webbsida Länk till annan webbplats..

Utvecklingsplanen kommer också att finnas utställd på Porsön, i lokalen intill Porsöns bibliotek i Porsö centrum. Utställningen bemannas med personal.

Utvecklingsplan Porsön

Geografisk avgränsning.Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.

Geografisk avgränsning. Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Stranden, Lillporsön, Centrum och Udden samt Vänortsvägen, Aurorum och Yttervikens industriområde.

Arbetet med utvecklingsplan Porsön har påbörjats. Den omfattar många steg där medborgare, kommunens politiker och förvaltningar samt Länsstyrelsen ska kunna följa och påverka processen.

Utställning för samråd – Utvecklingsplan för Porsön

Ett förslag till utvecklingsplan för Porsön ställs ut för samråd under tiden 22 november 2021 – 31 januari 2022.

Utvecklingsplanen ställs ut på Porsö bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Utvecklingsplanen ställs ut på Porsö bibliotek lördag 4/12, tisdag 7/12 och onsdag 8/12.

Utvecklingsplan för Porsön

Utvecklingsplanen för Porsön är en fördjupning av kommunens översiktsplan. Utvecklingsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av stadsdelen. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Utvecklingsplanen ska bidra till

 • Ökad jämlikhet mellan grupper
 • Öka de boendes aktiva deltagande i samhällslivet
 • Ökad trivsel och stolthet
 • Öka attraktionskraften för företagsetableringar på Porsön

Fokus i utvecklingsplanen ska vara på barn och unga. Alla åtgärder som utvecklingsplanen resulterar i ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om lika värde, barnets bästa, rätt till liv och utveckling och rätt att bilda och uttrycka sina åsikter.

Synpunkter

Samtal och dialoger har varit en del av arbetet med att ta fram förslaget till utvecklingsplan. Under samrådet är alla, såväl politiker som privatpersoner och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget. Utvecklingsplanen har varit utställd för samråd under tiden 22 november 2021 - 31 januari 2022.

Bakgrund

Starten för utvecklingsplanen inleddes i december 2020 med medborgardialoger där Porsöborna kunde ge sin bild av Porsön - nuläge, önskat läge och behov. Dessa dialoger skedde digitalt på grund av pandemin Covid-19.

Följ denna länk för att läsa mer om Utvecklingsplan Porsön.

Samverkan med Polisen

Bild på människor och ett par poliser i tjänst

2021-12-07

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo. Inledningsvis har bostadsområdet Hertsön och Kulturens hus deltagit under en provperiod, på sikt kommer hela kommunen att ingå.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats.

2021-06-02

Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar.

I Juni 2020 undertecknades en samverkansöverenskommelse av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

– Kommunen ska göra lägesbilder tillsammans med invånarna, så att de är med och pekar ut vad som funkar bra och inte funkar i bostadsområdena där de rör sig. Jag har varit med på en trygghetsvandring på Porsön till exempel och det var väldigt givande. Det känns också spännande att kunna göra trygghetsundersökningar digitalt, så att fler kan vara med, säger Fredrik Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Trygghetsundersökningar

Luleå kommun och polisen har undersökt Luleåbornas uppfattning om trygghet år 2006, 2009, 2012, 2016 och 2019. Samma frågeformulär har använts varje år.

Trygghetsundersökning 2019

Den senaste undersökningen gjordes i oktober-november 2019 bland 3600 Luleåbor. Svarsfrekvensen var 71 procent.

Följande tolv geografiska områden ingick i undersökningen: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset.

Frågorna handlade bland annat om problem och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet, utsatthet för brott, allmän oro, konkret otrygghet och synen på polisens lokala arbete.

Nytt för 2019 är att Porsön, Norrbyarna och Sörbyarna redovisas separat. Tidigare redovisades Porsön med Björkskatan, Norrbyarna med Råneå och Sörbyarna med Bergnäset.

Genomförda trygghetsvandringar på Porsön

Porsön

 • En trygghetsvandring genomfördes 8 december 2021 på Porsö strand.

Protokoll trygghetsvandring Porsö strand 2021-12-08 Pdf, 527.4 kB.

 • En trygghetsvandring genomfördes 1 februari 2017 på Porsön.

Protokoll trygghetsvandring på Porsön 2017-02-01 Pdf, 1.2 MB. Pdf, 783.2 kB.

 • I november 2010 genomfördes en trygghetsvandring på Porsön.
  Uppföljning i november 2011.

Protokoll trygghetsvandring på Porsön 8 november 2011 Pdf, 7.2 MB. Länk till annan webbplats.

Snabba fakta om Porsön

Namnet Porsön kommer förmodligen av latinets portus, som betyder hamn, eftersom Porsön tidigare låg utanför inloppet till dåvarande Luleå hamn, som i dag heter Gammelstad. Till Luleå centrum är det ca. 5 km. Det är även här som merparten av Luleås studenter bor Länk till annan webbplats.. I Porsön finns en låg och mellanstadieskola (F-6) och fyra förskolor.

Porsön är en halvö som upptar en stor del av Luleås bebyggelse. Här finns bland annat:

 • Luleå tekniska universitet
 • Ett utbrett centrum med kyrka, folktandvård, livsmedelsaffär mm.
 • Teknikens hus
 • Aurorum
 • Mjölkuddsberget

Porsön består av delområdena:

 • Universitetet
 • Lillön
 • Udden
 • Stranden
 • Sundet
 • Berget
 • Porsögården
 • Storporsön
 • Ytterviken
 • Porsödalen
 • Aurorum

Lokaltrafik:

Luleå Lokaltrafik - LLT Länk till annan webbplats. kör till/från Luleå centrum med linje 4, 5, 6 och 7 och 14. Beräknad körtid ca 8-10 minuter.

Övriga samarbetspartners i området

Porsökyrkan Länk till annan webbplats.
Kyrkan har varit en del i Porsöns utveckling under många år. Porsökyrkan ligger i Porsö centrum och är samtida med centrum- och bostadsbebyggelsen. Kyrkan invigdes den 5 september 1976 och arkitekt är Stefan Alenius.

Pressbilder Porsön

Projekt Porsö Centrum

Notera att bilderna endast får användas i sammanhang med kommunikation om Porsö centrum i Luleå. Bilderna är illustrerade av aochdarkitekter eller WSP vilket ska anges vid publicering.

Porsö centrum etapp 2

Kyrktorget. Illustration: aochdarkitekter

Kyrktorget. Illustration: aochdarkitekter

Vy över Biblotekstorget: Illustration: aochdarkitekter

Vy över Bibliotekstorget. Illustration: aochdarkitekter

Illustrationsplan Porsö centrum etapp 2

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Illustrationsplan etapp 2 Porsö centrum. Ill: WSP

Arbetet i "Etapp 2 Porsö Centrum" gäller området som ses på kartan och det arbetet ska genomföras under 2023.

Arbetet i "Etapp 2 Porsö Centrum" gäller området som ses på kartan och det arbetet ska genomföras under 2023.

Etapp 1 Porsö centrum

Vy nedanför kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. Illustration: aochdarkitekter

Vy nedanför kunskapens bro mellan Porsö centrum och LTU. Illustration: aochdarkitekter

Vy över soltrappan vid Porsö centrum. Illustration: aochdarkitekter

Vy över soltrappan vid Porsö centrum. Illustration: aochdarkitekter

Projekt Porsö strand - genomförs 2022

Foto: Susanne Lindholm/ Luleå kommun

Foto: Susanne Lindholm/ Luleå kommun

Projektgruppen för upprustning av Porsö strand har beviljats stöd med 2 195 000 kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Delar av projektgruppen för utvecklingen av Porsön och Porsö strand samlades för att se över en del av stråket där Trygghetsvandringen ska genomföras.

På bilden ses Fredrik Hansson, (S) 1: a vice ordförande i kommunstyrelsen, Kicki Blomqvist, representant för områdesgruppen Björx/Porsön, Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsförvaltningen, Annika Ohls Samhällsutvecklingsenheten, Marie Edfast, präst Nederluleå församling, Marie Sköld, Stadsplanering och infrastruktur och längst ut till höger Stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Kontakt

Projekt Porsö Centrum

Projektledare Luleåbo AB:
Niklas Rombe Hedlund
+46920236729 (direkt)
0920-236700 (växel)

Projektledare Luleå kommun:
Emma Sailamaa
0920-456268

Landskapsarkitekt:
Viktor Wäppling
vx 0920-453000 

Projektkommunikatör:
Eva Sundgren
070-3389695

Projekt Porsö strand

Projektansvarig:
Michael Öhman
0920-453963

Projektledare:
Emma Sailamaa
0920-456268

Projektkommunikatör:
Eva Sundgren
070-3389695

Utvecklingsplan Porsön

Projektkommunikatör:
Malin Svedjeholm
0920-453555