Ny pumpstation Tuna strand

Nu står det klart att det blev a och d arkitektkontor i Luleå som vann arkitekttävlingen för den nya pumpstationen P14 på Tunastranden. - Det har varit juryns sanna nöje att bedöma de fem inkomna förslagen. De håller en generellt hög kvalitet och vittnar om den idérikedom och arkitektoniska kompetens som finns här i Luleå, säger Petra Viklund VA-chef på Luleå kommun.

Arkitekttävlingen om utförandet av Pumpstation P14 på Tuna Strand i  Luleå ingår i Projekt Östra Länkens etapp 4E.  Vinnande bidraget LJUSGLIMT skapades av a och d arkitektkontor Raymond Gerritsen & Maria Wikström.

Arkitekttävlingen om utförandet av Pumpstation P14 på Tuna Strand i Luleå ingår i Projekt Östra Länkens etapp 4E. Vinnande bidraget LJUSGLIMT skapades av a och d arkitektkontor Raymond Gerritsen & Maria Wikström.

Bedömningen av de fem inkomna förslagen har gjorts helt anonymt och samtliga förslag har haft likadana förutsättningar för presentation. Intressant nog finns det ett par gemensamma nämnare i samtliga förslag. De har nämligen på olika sätt arbetat med lokala material; framför allt stål, men även trä.

Vinnande bidrag - LJUSGLIMT

–Det har även varit ett nöje att se hur de olika arkitektbyråerna arbetat med en viktig fråga här i Norrbotten – ljuset, säger Malin Suneson, projektledare för etapp 4E i projekt Östra Länken.


Belysning

Belysning av den nya pumpstationen under dygnets mörka timmar har varit en viktig aspekt under utformningsprocessen. Med hjälp av en ljussättning av fasaden så kopplas denna nya pumpstation vid Tuna strand samman med de befintliga pumpstationerna 39 och 42, där man i båda fallen har jobbat mycket med ljussättning. Belysning av pulkabacken är monterad på existerande träd eller pollare placerade vid trädkanten.

Belysning av den nya pumpstationen under dygnets mörka timmar har varit en viktig aspekt under utformningsprocessen. Med hjälp av en ljussättning av fasaden så kopplas denna nya pumpstation vid Tuna strand samman med de befintliga pumpstationerna 39 och 42, där man i båda fallen har jobbat mycket med ljussättning. Illustration: a och d arkitektkontor

Även om likheterna varit många har juryn fått se exempel på flera olika sätt att arbeta med arkitekturen. Vissa har arbetat mer med landskap, andra har valt arbeta med pumpstationen - P14 som en solitär byggnad, medan något förslag har varit mer skulpturalt. Några valde att bryta upp miljön och skapa något nytt, medan andra försökte att anpassa sig så mycket de kunde till sin omgivning.

Juryn var enhällig i sin bedömning. LJUSGLIMT, a och d arkitektkontor som är det vinnande förslaget, särskiljer sig genom sin utomordentliga anpassning till sin miljö.

Arkitektbyråns tankar om P14

Vid Tunastranden, ett stenkast från vattnet längs det omtyckta gång- och cykelstråket
som sträcker sig från Munkeberg strand till Storheden skall nya Pumpstation 14
uppföras. Stationen utformas som en del av den unika naturmiljön. Byggnadens växande form för landskapet och arkitektur samman till en byggnad som förenar natur, aktivitet och historia.

Den sluttande formen på P14 leker med den kuperade terrängen kring Tunaberget och skapar därmed en plats för aktiviteter som pulkaåkning. Upphöjningen skapar en vacker utsiktsplats över älven och bidrar till tryggheten av platsen.

Inspiration för den yttre fasadskärmens uttryck kommer från lekfullheten i en tallskog där ljusglimtar sipprar fram mellan trädens stammar.
–Luleå är en stad med mycket natur och friluftslivsmöjligheter. Tanken med utformningen av P14 är att skapa en trygg och livlig mötesplats för alla åldrar, som kan bidra till ett aktivt liv där naturen är en viktig del av vardagen, säger Raymond Gerritsen och Maria Wikström, två av arkitekterna på a och d arkitektkontor som tillsammans arbetat fram vinnande förslag.

En plats med många möjligheter

–Vår bedömning har varit att LJUSGLIMT, tack vare sin diskreta framtoning, lyfter områdets värden på ett effektivt sätt. Platsen kan användas av en bred demografi; gammal som ung, av barnfamiljer eller av personer som på egen hand vill uppleva naturen, säger projektchef Erik Sandström från NCC som tillsammans med Luleå kommun utlyst arkitekttävlingen för den nya pumpstationen.

Hedersomnämnande

Hedersomnämnande: ÄLVRUM Tirsén och Aili Arkitekter

Hedersomnämnande: ÄLVRUM Tirsén och Aili Arkitekter

Tirsén och Aili Arkitekter fick juryns hedersomnämnande med motiveringen att ÄLVRUM som med en väl balanserad design lyckats förena historia med rekreation och friluftsliv. Bidraget hade med unika formelement och idéer lyckats fånga uppmärksamheten hos samtliga jurymedlemmar. Här såg juryn idéer som de gärna ser förverkligas på någon annan plats i Luleå.

Bakgrund

Det var NCC i samverkan med Luleå Kommun som bjudit in till arkitekttävlingen för
utformning av den nya pumpstationen nedanför Tuna. Bakgrunden är att det i samband med färdigställandet av ett nytt huvudstråk för vatten och avlopp, den så kallade Östra länken, kommer nya pumpstationer att behöva uppföras i Luleå. En av dessa pumpstationer, P14, ska anläggas i Östra länken etapp 4E intill den befintliga pumpstationen vid Tunastranden.

Fem arkitektkontor i tävlingen

Det blev fem arkitektkontor som skickade in sina bidrag till tävlingen. Förutom vinnarna a och d arkitektkontor och hedersomnämnda Tirsén och Aili deltog Nordmark & Nordmark arkitekter, MAF Arkitektkontor AB och Norconsult AB.

Delar av juryn levererade det glada beskedet till vinnande arkitektbyrå a och d i Luleå. Här syns Johan Eriksson, sektionschef stadsplanering, Luleå kommun Lenita Ericson, kommunalråd Luleå kommun,  Raymond Gerritsen och Maria Wikström, vinnande arkitekter på a och d arkitektkontor, Marcus Bengtsson, byggnadsantikvarie Norrbottens museum, Erik Sandström, projektchef NCC och Petra Viklund, VA chef Luleå kommun.

Delar av juryn levererade det glada beskedet till vinnande arkitektbyrå a och d i Luleå. Här syns Johan Eriksson, sektionschef stadsplanering, Luleå kommun, Lenita Ericson, kommunalråd Luleå kommun, Raymond Gerritsen och Maria Wikström, vinnande arkitekter på a och d arkitektkontor, Marcus Bengtsson, byggnadsantikvarie Norrbottens museum, Erik Sandström, projektchef NCC och Petra Viklund, VA chef Luleå kommun.

Elever från Tunaskolan med i Juryn

I juryn deltog även elever från klass 9 på Tunaskolan och de var en betydelsefull del i juryarbetet genom sitt engagemang och tydliga åsikter. Trygghet i området kring pumpstationen var en de viktigaste kraven för dem. Att området skulle kännas öppet och ljust och att det inte skulle finnas ställen där någon kunde gömma sig. De tyckte också det var kul att det byggdes något fint i närheten av skolan och att platsen skulle bli fin att hänga vid.

Juryns sammansättning

Petra Viklund, VA chef Luleå kommun
Erik Sandström, projektchef NCC
Johan Eriksson, sektionschef stadsplanering, Luleå kommun
Yvonne Töyrä, gruppledare administration NCC
Lenita Ericson, kommunalråd Luleå kommun
Thomas Nylund, arkitekt Länsstyrelsen
Marcus Bengtsson, byggnadsantikvarie Norrbottens museum
Thyra Ölvebring och Ronja Hedlund klass 9A Tunaskolan

Det här är en pumpstation

Avloppsvatten rinner i självfallsledningar med svagt fallande lutning (1 mm per meter ledning). När ledningens läggningsdjup blir för stort (> 5-6 meter) så måste avloppsvattnet pumpas upp till en högre nivå för att kunna fortsätta att rinna i ledning med självfall. Det är därför vi har pumpstationer på 70 talet olika platser i Luleå.

Dokument arkitekttävling