Förundersökning Mjölkuddstranden

Inmätning. Foto:Wikimedia

Inmätning. Foto:Wikimedia

Under september 2017 genomförde Luleå kommun inmätningar på Mjölkudden. Dessa ligger till grund för värdering av de områden som är aktuella för VA-stråket Östra Länken 4E.

Inmätningen av alternativet som omfattar Mjölkudsstranden sker av Luleå kommuns personal som synts i området under perioden. I arbetet har ingått att bland annat med mätinstrument få fram exakta höjd, bredd och längdmått.

Inmätningen kompletterades även av inventering av tallar, där de äldre har ett mycket högt naturvärde. Resultatet från inmätningen och värderingen kommer att vägas in i förslaget till beslut om va-stråk etapp 4E.

Olika perspektiv vägs in

Utredningar som utförs i samtliga alternativ görs utifrån perspektiven:

  • Landskapsanalys
  • Sociotopanalys
  • VA-utredning
  • Kulturmiljöinventering
  • Fågelinventering
  • Botanisk inventering