Etapp 4E - Mjölkudden - Notviken

Rostbollen 2013 By Tortap CC BY-SA 3.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 via Wikimedia Commons

Rostbollen 2013 Foto: By Tortap CC BY-SA 3.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 via Wikimedia Commons

Etapp 4E blir den fjärde etappen i projekt Östra Länken. I etappen ingår att lägga ned vattenledningar mellan Mjölkudden och Notviksrondellen (Rostbollen). Syftet är att binda ihop vattenverket i Gäddvik med vattentornet på Mjölkuddsberget och säkerställa dubblerad matning. - Då kan vi i stort lösa vattenförsörjningen vad som än händer, säger Petra Viklund, VA-chef i Luleå kommun.

Utredning av olika alternativ

Sträckan som ingår i Östra Länkens etapp 4E är inte bestämd i dagsläget, beslut om föreslagen dragning tas i stadbyggnadsnämnden den 14 december 2017. Klart är dock att ledningen startar vid E4:an strax söder om korsningen E4/väg 97 och slutpunkten för ledningen är den nya pumpstationen, P42, vid korsningen Svartövägen/Bodenvägen.

Utredningsområde Östra Länken etapp 4E

Utredningsområde Östra Länken etapp 4E

Utredningen av de första alternativen startade i våras och omfattade inledningsvis tre alternativ. Därefter presenterades ytterligare tre och antalet är nu slutligen nere i fyra.

  1. Mjölkuddsstranden (röd)
  2. Bodenvägen/Mjölkudden/Stranden (blå)
  3. Bodenvägen/Notviken/Stranden(rosa)
  4. Bodenvägen/Storhedsvägen (3B grön)

De fyra alternativa dragningarna för Östra Länken etapp 4E. Beslut om vilket av alternativen som slutligen väljs tas av stadsbyggnadsnämnden den 14 december.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Östra Länken etapp 4E

2017-11-24

Nu har Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun arbetat fram ett förslag till beslut vad gäller nästa byggetapp i Projekt Östra Länken. Det handlar om sträckan mellan Mjölkudden och Storheden.

– Det huvudalternativ till dragning vi föreslår kommer att ge Luleborna ett robust och säkert va-system och tar samtidigt hänsyn till de höga naturvärden som finns efter stranden mot Notviken, säger Petra Viklund, VA-chef på Luleå kommun.

– Vi har nu fått ett gediget underlag att ta ställning till och ärendet kommer att behandlas i nämnden i december, säger Lenita Ericson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Östra Länken 4E är en deletapp i Luleå kommuns stora anläggningsprojekt Östra Länken, som har till syfte att skapa förutsättningar för tillväxt i Luleå kommun. Etappen sammanbinder vatten- och avloppsledningar mellan Storheden och Mjölkudden.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut för Östra Länkens etapp 4E föreslås följa Alternativ 2b, se karta. Det nya va-stråket visas med röd linje, medan befintligt va-huvudstråk, som kvarstår i drift även efter nya va-stråket färdigställts, redovisas i blått.

Den 28 november hålls informationsmöten med de berörda företagen och hushållen i området och där förklaras närmare vilka kriterier som legat till grund för valet av sträckningen.

Ytterligare samråd kommer framöver att hållas oavsett vilken dragning nämnden beslutar sig för av de nuvarande fyra alternativen.

Här finner du det formella förslaget till beslut från Stadsbyggnadsförvaltningen

Tidplan

  • Dec -17 Beslut stadsbyggnadsnämnden etapp 4E
  • Mars-18 Entreprenör upphandlad
  • År 2018 Anmälningar och tillståndsprocesser
  • År 2018/2019 Byggstart Etapp 4F
  • År 2019/2020 Byggstart Etapp 4E

Ekonomiska, sociala och ekologiska värden

– Vi väger in ekonomiska, sociala och ekologiska värden i de tre olika alternativen, och kommer även att kalla till samrådsmöten med de boende i området, säger Petra Viklund. - Men vi är inne i befintlig bebyggelse hur vi än väljer att göra dragningen, fortsätter hon.

VA - chef Petra Viklund har tillsammans med kollegorna påbörjat utredningsarbetet med Östra Länken etapp 4 E under våren 2017. Foto Susanne Lindholm.

VA - chef Petra Viklund har tillsammans med kollegorna på Stadsbyggnadsförvaltningen påbörjat utredningsarbetet med Östra Länken etapp 4 E under våren 2017. Foto Susanne Lindholm.

- Att arbeta med så här stora projekt skapar störningar och det påverkar Luleåborna i större eller mindre utsträckning, men om vi ska klara vårt tillväxtmål på 10 000 nya Luleåbor måste vi bygga och hoppas på att Luleåborna har förståelse för det vi gör. Det blir stökigt under en tid, men trots allt är det vi gör en nödvändighet till det bättre för hela Luleå, säger Petra Viklund.

Många kvarvarande etapper

För att få hela länken - Östra Länken som är "Vattnets väg genom Luleå" - att fungera optimalt bygger projektet på att vi i etapper byter ut och/eller lägger nya vatten - och avloppledningar i centrala Luleå.

De tre första, A-B-C är mer eller mindre färdigbyggda, och de nästkommande etapperna, exempelvis 4F och 4E, utreds parallellt med pågående arbete. Och så kommer projektet att fortgå i många, många år framöver. Medan den ena etappen färdigställs utreds nästa, och nästa och nästa.
Att prata om tid innan hela projektet är färdigt är svårt men det kan röra sig om 20 - 30 år beroende på bland annat ekonomiska förutsättningar.

Etapp 4 C länkas till 4E

Arbetet med etapp 4 C startade i november 2016. Vi har schaktat och byggt ut strandkanten mot Skutviken (Röda Havet) för en ny pumpstation - P42. Vi har även lagt ned nya vatten- och avloppsledningar under Bodenvägen och Svartövägen. Läs mer om etapp 4C

Pär Wiborg använder en GPS-station för bestämning av position.

Pär Wiborg använder en GPS-station för bestämning av position.

Projektledare:

Malin Suneson
Tfn: 0920-45 52 09
malin.suneson@lulea.se

Projektkommunikatör:

Eva Sundgren
Tfn: 070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se