Blommor och blad i nya Skurholmsparken

Nu har matjordsarbetet för sådd och plantering längs Skurholmsfjärdens nya parkområde börjat.

Nu har matjordsarbetet för sådd och plantering längs Skurholmsfjärdens nya parkområde börjat.

Nu har vi nått målet för hur vi vill att Skurholmsfjärdens nya park ska se ut och vet att det kommer att bli mycket större och mycket finare än förut. Under projektet har vi byggt ut strandlinjen och planterat nya växter och nya gräsmattor. Så, sommaren 2017 kan vi skönja hur det blivit och hur växtligheten tagit sig och 16 september är det dags för öppning av nya parken.

Under sommaren 2016 pågick arbetet med att bearbeta sten och jordmassor på området för att modellera fram slutfinishen av Skurholmsfjärdens nya park. Därefter har ett helt nytt naturlandskap skapats för att göra parkstråket trivsamt, tillgängligt och tryggt.

Vi har tagit tillvara det värdefulla: rogivande vattenkontakt och gamla tallar och nya inslag har tillförts: robust växtlighet och urbant utformade platser och aktivitetsytor för lek och spel. Genom en sammanhållen karaktär på växter och utrustning har en helhet skapats.

- Växtligheten har många funktioner: lä vid sittplatser, vindbrytande längs promenaden, årstidsupplevelser och ökad biologisk mångfald, säger landskapsarkitekt Kristina Björling Francki som arbetat med att skapa blandningen av floran som i många fall är gamla svenska kulturväxter.

Daggros (Rosa glauca) ska bland ett 70 tal andra växtarter planteras i Skurholmens nya park.

Daggros (Rosa glauca) ska bland ett 70 tal andra växtarter planteras i Skurholmens nya park.

Tuff stomme av träd och buskar

Träd och buskar delar in parkstråket i mindre rum med olika upplevelser.

Stommen består av grupper av gråal, fjäderal och björk samt tall. Tre olika häggar ger blomning och bär: näverhägg, hägg (’Laila’, en tornedalsk sort) och virginiahägg. Asp och rönn ger höstfärger. De gillas av insekter och fåglar, liksom sälgen vars blommor är mat för vårens första humlor.

Buskar ger blommor och dofter; häggmispel, norrlandsschersmin, daggros och vit vresros. Häckhagtorn ger skyddade platser för småfåglar och ligustersyren ger oväntad honungsdoft i juli.

Vid lekplatser lektålig rönnspirea, lättätna svarta och röda vinbär samt det tuffa krusbär.

I branta slänter och avskärmande planteringar dominerar snötåliga växter som blåbärstry, krypbergtall, vit ölandstok, måbär, rönnspirea, rosentry och krypmåbär.

Området består av ett flertal växtbäddar där de nya plantorna får rota sig i lugn och ro.

Området består av ett flertal växtbäddar där de nya plantorna får rota sig i lugn och ro.

Promenad genom gräsridåer

Promenadstråket längs stranden skär genom långa, smala planteringar med kulisseffekt. De består av kraftiga perenner som amerikanskt älggräs och mörk gullstav, blandat med luftiga ridåer av tuvrör, jättetåtel och randgräs.

Smörbollar (Trollius europaeus) en art i familjen ranunkelväxter kommer pryda parken.Foto: Wikimedia: SehLax

Smörbollar (Trollius europaeus) en art i familjen ranunkelväxter kommer pryda parken.Foto: Wikimedia: SehLax

Fuktäng, friskäng, fjälläng och torräng

Vid stranden finns ett lågt parti som kommer att vara översvämmat ibland. Där görs ett försök att skapa en fuktäng med både frösådd och plantering av pluggplantor. Blåtåtel, olika starrarter, säv och tåg kommer att dominera, men här och där kan det lysa upp av fackelblomster, missne, kabbeleka och strandiris.

En friskäng med örter av mer vinnande karaktär ligger högre upp vid stranden. Här kommer man att hitta arter som: Läkevänderot, kråkvicker, ängskavle, darrgräs, nysört, strätta, ängsbräsma, midsommarblomster, humleblomster, fyrkantig johannesört, gökblomster, smörblomma, ängsskära, rödblära, ängsvädd, smörboll.

En fjällängsblandning vid kusten kan nog fungera. Borsttistel, midsommarblomster, rödblära och smörboll finns ju ofta i de norrbottniska älvdalarna.

Stora områden blir torräng med arter som rödsvingel, rödven och hårdsvingel.

 Snöiris, (Iris histrioides) Foto: Wikimedia - Keith Edkins

Snöiris, (Iris histrioides) Foto: Wikimedia - Keith Edkins

Våren möter med scilla och iris

Vårens lökväxter kan vara svåretablerade, men är värda ett försök. Gamla bekanta sorter som rysk blåstjärna eller scilla, snödroppe och pärlhyacint blandas med lite ovanligare dvärgiris och snöiris.

 

 

 

 

 

Kattfot där man sitter

Sist men inte minst så får utvalda sittplatser intressanta växter som tål torkan i stenmjölet intill sofforna, kattfot, fjällsippa och fjällvallmo.

Det är ett sjuttiotal växtarter som planteras i området och alla får en lika bra start under skydd av ett täcke som ska hålla ogräset borta.

Det är ett sjuttiotal växtarter som planteras i området och alla får en lika bra start under skydd av ett täcke som ska hålla ogräset borta.

Visionen om hur parken ska se ut

Så här är det planerat att den nya parken längs Skurholmsfjärdens norra strand ska se ut när den öppnas för allmänheten hösten 2017.

Så här är det planerat att den nya parken längs Skurholmsfjärdens norra strand ska se ut när den öppnas för allmänheten hösten 2017.